Dzidza zvakawanda pamusoro pekududzirwa kwehope pamusoro pekurova mukadzi mumwechete maererano naIbn Sirin

nancy
Zviroto zveIbn Sirin
nancy23 Mbudzi 2024Yekupedzisira update: 3 mwedzi yapfuura

Kududzirwa kwehope pamusoro pekurohwa kwevakadzi vasina varume

Kana musikana asina kuroorwa akarota kuti ari kurohwa uye chaizvoizvo ari kushingaira muzvidzidzo zvake, kurota kunogona kududzirwa sechiratidzo chekubudirira kwake uye kubudirira mune zvidzidzo zvichienzaniswa nevaanoshanda navo.

Apo kurohwa kunobva kune imwe yehama dzemusikana, zvinogona kuonekwa muchiroto chiratidzo chekunaka kwakawanda uye kubatsirwa kwaachazowana kubva muukama hwake navo muupenyu chaihwo.

Kana ari mukadzi ave kusvika pazera rekuroora uye anoona muchiroto chake kuti pane munhu ari kumurova, kurota uku kunogona kududzirwa sechiratidzo chokuti kuroorana kwake kana kuroorana kunogona kunonoka.

Kurova nemaoko muchiroto kune vakadzi vasina varume

Mukududzirwa kwehope, kurota pamusoro pekurohwa nemaoko kumusikana mumwe chete kune zvakasiyana-siyana zvakanaka. Kana musikana akarota kuti mumwe munhu ari kumurova neruoko rwake, kurota uku kunogona kuva chiratidzo chekuuya kwezvakanaka uye zviitiko zvinobudirira muupenyu hwake.

Kana musikana asina kuroorwa akazviona achirohwa neruoko, izvi zvinowanzotaurwa sechiratidzo chekusangana newaaizorarama naye, uye kutanga kwechikamu chitsva muhupenyu hwake hwerudo. Zvinogona kuratidza zuva rekusvika remuchato kana kuti hukama hutsva uye hunokosha hunouya kwaari.

Kurota uku kunogona kufananidzira mararamiro akawanda, sezvo kuwanda muchiroto kunoonekwa sechiratidzo cherombo rakanaka uye zvikomborero zvinogona kuwana nzira yavo muupenyu hwemukadzi mumwe chete, izvo zvinoratidza kuwedzera kwehupenyu uye kuwedzera kwezvakanaka muupenyu hwake.

Kune musikana anoshanda, kuona mumwe munhu achimurova neruoko muchiroto chake kunogona kuva chiratidzo chekufambira mberi kweunyanzvi, zvakadai sekusimudzirwa kana kutora mitoro mitsva, chiratidzo chekubudirira kwakanaka mubasa rake.

Zviri pachena kuti kurota kwekurohwa nemukadzi mumwechete kunotakura zvirevo zvakanaka uye kunozivisa ramangwana rakanaka, mungave muhukama hwemunhu, raramo, kana kufambira mberi kwehunyanzvi, izvo zvinoita kuti rudzi urwu rwekurota ruve tsime retariro uye tariro.

007 Kuwanza 1 - Zvakavanzika zvekududzira zviroto

Kududzirwa kwehope pamusoro pekurova chiso chevakadzi vasina varume

Kana musikana asina kuroorwa akarota kuti ari kurohwa pachiso, izvi zvinogona kuratidza kukakavara kwazvino uye zvipingamupinyi muhupenyu hwake izvo zviri kukanganisa mamiriro ake epfungwa, kuwana echo muzviroto zvake.

Kana akazviona achirova chiso chake neruoko rwake muchiroto, izvi zvinogona kuratidza kuti anonzwa kuzvidemba pamusoro pechisarudzo chokukurumidza chaangangodaro akaita, kana chiri mumunda wehukama kana mumukana webasa unokosha zvikuru.

Kutendeukira kune zviroto zvinosanganisira kurova pamusoro, musikana asina kuroorwa anozviwana ari mumamiriro ezvinhu akadaro angave ari mukugadzirisa kukurira nguva yakazara nematambudziko, iyo inozivisa kupinda kwake muchikamu chitsva chekugadzikana uye runyararo.

Kana mukadzi asina kuroorwa akarohwa mumusoro muchiroto, izvi zvingaratidza kupfidza kwake kwechokwadi pazvivi zvomunguva yakapfuura uye kugamuchirwa kwake kunguva itsva izere nokutenda nemabasa akanaka ayo anofarirwa naMwari.

Kurova kunoita mukadzi asina kuroorwa mumusoro mukurota kunogona kuzivisa kusvika kwemashoko anofadza, zvichiratidza kuitika kwezviitiko zvinofadza zvinogona kuchinja mararamiro ake kuti ave nani.

Kududzirwa kwehope pamusoro pekurova mukadzi mumwechete kubva kumunhu asingazivikanwi

Kana mukadzi asina kuroorwa akarota kuti ari kurohwa nomumwe munhu waasingazivi, izvi zvingava uchapupu hwokuzadzika kwezvishuwo uye mhinduro kuminyengetero. Izvi zvinogona kufananidzira kuchinja kwakanaka kunouya muupenyu hwake, zvakadai sokuroora mumwe munhu ane unhu hwakanaka, kuwana basa rinodiwa, kana kubudirira kunooneka mune imwe ndima.

Kana zviri zvechiono umo musikana anoona kurova kunobva kumutorwa, ikoku kungazivisa raramo yakawanda nepfuma yapamutemo, zvakadai sokuwana nhaka isingakarirwi.

Kana kurova kwakanangidzirwa paruoko rwemusikana muchiroto, izvi zvinogona kufanotaura kubatanidzwa kuri kuuya kune jaya rine unhu hunodiwa uye tsika dzakanaka.

Kurova netsvimbo muchiroto kune vakadzi vasina varume

Kana musikana akazviona achirohwa nedanda kana kuti simbi, chiono ichi chingaratidza kuti achazarurirwa masuo ezvokurarama nazvo, zvakadai sokuwana mhindu huru yemari kana kuti kutenga zvipfeko zvitsva. Kurota uku kunotsanangurwawo sechiratidzo chenguva yekugadzikana kwepfungwa uye mufaro munguva pfupi iri kutevera.

Kana musikana ari iye anorova mumwe munhu, angave murume kana mukadzi, muchiroto achishandisa tsvimbo, ipapo chiratidzo ichi chinotakura nyevero pamusoro pekubuda kwezvinetso uye kukakavara nemunhu akarohwa, izvo zvingaita kuti anzwe pfungwa dzake dzepfungwa. kurwadziwa uye kutambura munguva dziri kuuya dzehupenyu hwake.

Kududzirwa kwehope pamusoro pebaba vanorova mwanasikana wavo asina kuroorwa

Mukududzirwa kwaIbn Sirin kwekuona baba vachirova mwanasikana wavo mumwe chete muchiroto, zvinoreva zvakasiyana zvinogona kutsanangurwa zvichienderana nemhando yekurohwa uye maitiro emwanasikana.

Chiedza kana kurova kwerudo kunoratidza hukama hwakasimba uye kunzwisisana kwakanaka pakati pababa nemwanasikana.

Ukuwo, kana kurova kwacho kwaiva kwechisimba uye kunorwadza, izvi zvingaratidza bviro yokuti baba vari kumanikidza mwanasikana wavo kuti abvume muchato waasingadi, kunyanya kana murume wacho ari hama yokunyama.

Kurova kumeso kungafananidzira munhu ari kukumbira ruoko rwemusikana kubva kuna baba vake.Munhu uyu anogona kunge aine hunhu hwakanaka, asi musikana wacho anogona kunge asiri kuziva nezvenyaya iyi.

Kurota sisi vachirova single sister kuhope

Kana musikana asina kuroorwa akaona kurota kwaanoita achirohwa nehanzvadzi yake, angave ari muduku kana mukuru, chiitiko ichi chinoratidza hutungamiri hunokosha uye hutungamiri huchabatsirwa nemusikana uyu kuburikidza nezviitiko zvehanzvadzi yake uye unyanzvi, izvo zvichamubatsira kuwana. mhinduro dzezvipingamupinyi zvaanosangana nazvo muhupenyu hwake. .

Nepo kana kurota kunopesana, apo musikana asina kuroorwa anoonekwa achirova hanzvadzi yake, ipapo mumamiriro ezvinhu aya kurota chiratidzo chekutsigirwa uye kutsigirwa izvo musikana achapa hanzvadzi yake muupenyu chaihwo, iyo inosimbisa simba rehukama. pakati pavo uye inosimbisa ukuru hwengwariro nehanya iyo hanzvadzi inogamuchira kubva kumusikana asina kuroorwa.

Dudziro yekuona kurohwa neshamhu muchiroto kune mukadzi asina murume

Kududzirwa kwehope pamusoro pekurohwa neshamhu kumusikana mumwe chete kunogona kutakura zvinoreva zvakasiyana-siyana zvine chokuita nezvakaitika kwaari uye mamiriro emangwana. Kurota uku kunoratidza, dzimwe nguva, kuti anogona kuoneswa kune mamwe mamiriro akaoma anozokanganisa psychoegy uye manzwiro ake munguva iri kuuya. Musikana wacho angatarisana nemamiriro ezvinhu umo anonzwa kusaruramisira kukuru, kana padanho repfungwa kana muhukama hwake hwepfungwa.

Hope idzi dzinogona kuratidza mukana wemamwe matambudziko akaomarara ari kuitika muhupenyu hwake, senge kuwira pasi pekurangana kana kupararira kwerunyerekupe rwunogona kukanganisa mukurumbira wake.

Kurota kunogona kuratidza kurasikirwa kwezvinhu kana kurasikirwa kwehutano hwemagariro evanhu kana hwemunhu. Ichi chikamu chekududzirwa kwezviroto chinoshevedza musikana kuti achenjere mune zvezvemari uye zvemagariro evanhu kuitira kuti arege kumhanyira mumatambudziko anogona kumubhadhara mari yakawanda.

Dudziro yekuona kurova netsvimbo muchiroto

Kune kududzirwa kwakasiyana kwekurota pamusoro pekurohwa netsvimbo, uye zvinoenderana nemamiriro ezvinhu emunhu anorota.

Kurota uku kunogona kuratidza zviitiko zvakaoma izvo munhu anofamba nazvo muhupenyu hwake chaihwo, kunyanya kana achinzwa kurwadziwa muchiroto.

Kumukadzi wechidiki asina kuroorwa, hope dzacho dzinogona kufanotaura kunonoka kwaangatarisana nako munzira yekuroora.

Kune mukadzi akaroorwa, kurota kunogona kuva chiratidzo chematambudziko kana kusawirirana muupenyu hwemhuri.

Kune mukadzi ane pamuviri, kuona vamwe vachimurova muhope dzake kunogona kududzirwa sechiratidzo chokuti zuva rake rekuberekwa rava pedyo.

Kana ari murume akaroora anorota achirohwa netsvimbo, hope idzi dzinogona kuratidza kuti anosangana nematambudziko kana kukundikana mune mamwe mabasa ake.

Dudziro yekuona kurova neshangu muchiroto

Kududzirwa kwezviroto pamusoro pekurova neshangu muchiroto kunoratidza boka rezvinoreva zvakasiyana maererano nekududzirwa kwaIbn Sirin. Kana muchiroto zvichiita sekuti mumwe munhu ari kurohwa neshangu, izvi zvinogona kuratidza kuti munhu wacho ari kutarisana nekutaura kusina kunaka kana kutuka kubva kune vamwe.

Kududzirwa kwekuona kurova neshangu muchiroto kunogona kuva chiratidzo chemunhu pachake achishandisa mashoko asina kufanira kana kuita kutaura kunogumbura.

Kune mukadzi akaroorwa anorota kuti murume wake ari kumurova neshangu, izvi zvinogona kuratidza kusangana neukama hwewanano husina kugadzikana hunoratidzwa nehutsinye kana kubatwa zvisina kunaka nemurume.

Kududzirwa kwehope pamusoro pekurova munhu akafa

Imam Al-Nabulsi anotaura kuti kuona munhu akafa achirohwa muchiroto kunogona kuva nezvirevo zvakawanda zvinoenderana nemamiriro ezvinhu ehope uye mamiriro emunhu akafa.

Rudzi urwu rwekurota runodudzirwa sechiratidzo chekuwana kubatsirwa uye kunakidzwa nehutano hwakanaka kune muroti. Zvinotendwa zvakare kuti inogona kuzivisa kutorwa kwehupfumi uye kuwedzera kwehupenyu.

Kana munhu akafa achirohwa muchiroto ari mumwe munhu aizivikanwa nokuda kwekuita kwake kwakaipa kana mararamiro asina kukodzera munguva yehupenyu hwake, saka kurota kunogona kuva nerevo dzakasiyana.

Kurova muchiroto kune vakadzi vasina varume kubva kune hama

Apo musikana asina kuroorwa anorota kuti mukoma wake ari kumurwisa achishandisa shamhu, ikoku kunoratidzira nyevero pamusoro pokuteerera mukurumbira netsika.

Kana chiono chacho chichibatanidza hama iri kushandisa munondo kurova, ikoku kunoratidzira mugariro wokusawirirana kwakakomba mukati memhuri ungaparira bopoto pakati pamitezo.

Apo musikana anozviwana amene achiita kuti ruoko rwomukoma wake rubude ropa muchiroto, ikoku kunokarakadza kuti hama ingatarisana nezvinetso zvemari zvikuru munguva yemberi.

Kududzirwa kwehope pamusoro pekurova shamhu yevakadzi vasina varume

Kuona kurohwa neshamhu muchiroto ndeimwe yezviroto zvinogona kukonzera kushungurudzika uye kutya kumunhu arikusangana nazvo, kunyanya kumusikana mumwe chete. Kurota uku kunogona kutakura zvimwe zvirevo zvine chekuita nemhoteredzo yakatenderedza uye matambudziko angangosangana nawo.

Kana musikana asina kuroorwa anoona muchiroto chake kuti ari kurohwa neshamhu, izvi zvingava chiratidzo chokuti pane vanhu vari munharaunda yake vaanofanira kungwarira nokuti vanogona kumuchengetera manzwiro asina kunaka kana kuronga kumuvhiringidza nzira yake. nenzira nemaune.

Kana musikana akazviona achirohwa neshamhu asi okwanisa kutiza, izvi zvinogona kuratidza kugona kwake kukunda zvipingamupinyi nematambudziko angadai akatadzisa nzira yake munguva inouya.

Kurohwa neshamhu muchiroto kunogona kuratidza kusaruramisira kana nhamo iyo musikana anotarisana nayo muupenyu hwake chaihwo. Izvi zvinogona kuratidza kunzwa kwake kwekutambudzika pakuwira mumamiriro ezvinhu akanga asiri ake pachake, uye anoda mwoyo murefu, kuvimba naMwari, uye kuteterera kwaari kuti akukunde.

Kududzirwa kwehope dzekutakwa nematombo kumukadzi mumwe chete

Chiratidzo chemukadzi asina kuroorwa achirohwa nematombo muzviroto zvake chinoratidza kuti achasangana nematambudziko nematambudziko muchokwadi.

Kana mukadzi asina murume akazviwana ari kurohwa nematombo muchiroto nemumwe munhu, izvi zvinogona kuratidza kuvepo kwekupokana kana kunzwa kuvengana nemunhu uyu muhupenyu hwezuva nezuva. Kurota kunotakura mukati maro chiratidzo chekukakavadzana kunogona kuitika muupenyu hwake munguva pfupi.

Zvinogoneka kuti mukadzi asina murume anozviwana atarisana nezvipingamupinyi zvine chekuita nehukama hwake hwemagariro kana kuzadzisa zvishuvo zvake zvehunyanzvi.

Chiratidzo ichi chinogona zvakare kushanda seyambiro kwaari kuti pane zvinonetsa munzvimbo yemanzwiro, achisimbisa kukosha kwekushanda mukuzvivimba uye nemoyo murefu kukunda zvipingamupinyi izvi.

Kuona munhu achirova gumbo kuhope

Kana munhu achiona muchiroto chake kuti ari kurova mumwe munhu patsoka, izvi zvinogona kududzirwa maererano netsoka dzipi dzakarohwa.

Kana kuputika kuri parutsoka rworudyi, izvi zvinonzwisiswa zvinoreva kuti muroti anoita basa rakanaka muupenyu hwevamwe, sekupa mazano uye hutungamiri kune kunaka uye kudzivisa zviito zvisina kunaka.

Kana kurova kuri parutsoka rworuboshwe, izvi zvingafananidzira rubatsiro mukuvandudza mamiriro emari emumwe munhu kana kuwedzera mari yaanowana.

Kurohwa chero netsoka muchiroto kunogonawo kuratidza kuti muroti achabvisa kunetseka kana zvipingamupinyi kuti azadzise zvinangwa zvake, uye zvinogona kuratidza mukana wekufamba kana kutanga chirongwa chitsva.

Kana munhu akazviona achirova mutorwa patsoka muchiroto, izvi zvinoratidza chinangwa chake chekubatsira avo vanoshaya kana kutsvaga rubatsiro.

Nezvekurova munhu anozivikanwa patsoka, izvi zvinogona kuratidza rubatsiro rwemari rwakapiwa nemuroti kumunhu uyu. Kana munhu wacho ari hama yake, izvi zvingareva kumutsigira nemari kana kuti kumutarisira.

Kana kurohwa kwetsoka kukauya nechinhu, izvi zvinotendwa kuratidzira rubatsiro mukutora matanho akakomba kune chimwe chinangwa, sekufamba kana kuita bhizinesi idzva.

Kuona munhu achirohwa achiurawa kuhope

Kurota munhu ari kurwisa mumwe munhu nekumuuraya kunoratidza pfungwa yekusaruramisira uye kubvisa kodzero dzevamwe.

Kana chisimba chiri muchiroto chikaitwa uchishandisa chishandiso, izvi zvinoratidza kuti munhu anogona kushandisa zvisina kunaka vamwe kuti azadzise zvinangwa zvake kana kukuvadza vamwe. Uyezve, kurota uchirova mumwe munhu kusvika afa netsvimbo kunoratidza kushandiswa kwekunyengera uye mano mukubata nevamwe.

Kana muroti ari iye ari kurohwa uye kuurayiwa muchiroto, izvi zvinogona kuratidza manzwiro ekuzvidya mwoyo pamusoro pemigumisiro yezviito zvake muchokwadi uye mukana wekurangwa nokuda kwavo.

Kana munhu akaona muchiroto chake mumwe munhu waanoziva achimurova nekumuuraya, izvi zvinogona kuratidza kuti kune ngozi kana zvakaipa zvakamumirira kubva kumunhu uyu.

Kuona munhu achirova munhu muhope kumukadzi akaroorwa

Kune mukadzi akaroorwa, kuona kurohwa muzviroto kunotakura zvirevo zvakawanda zvichienderana nemamiriro ekurota. Kuona mumwe munhu achirova munhu muchiroto chiratidzo chakanaka chinoratidza kunaka kwezviito zvake uye zvinangwa.

Kurova munhu asingazivikanwe muchiroto kunogona kuratidza kugona kwake kubata imba yake uye kutarisira mhuri yake zvakanaka.

Kana iwe uchirohwa zvakanyanya nemurume wako muchiroto, izvi zvinogona kududzirwa sekutarisana nematambudziko naye anoguma nemhinduro dzine rugare. Murume anorova mudzimai wake muchiroto anoonekwa sechiratidzo chekudzivirirwa nekudzivirira kodzero dzake.

Kuzviona uchirohwa netsvimbo kunoratidza tsigiro nerubatsiro rwaungawana pamusha nemhuri. Nepo kutemwa nematombo kunofananidzira kutarisana nepomero dzinogona kunge dziri dzenhema.

Kana iri yekurova tsoka, inoratidza rubatsiro rwemari rwaungagamuchira. Kana ari iye ari kurova muhope, izvi zvinoratidza basa rake rakanaka uye kutarisira kwaanopa kune vamwe.

Kuona mumwe munhu achirova mumwe munhu muchiroto kune mukadzi akarambwa

Kana mukadzi akarambwa achiona muchiroto chake kuti ari kurova mumwe munhu, ichi chiratidzo chebasa rake rakanaka uye kubatsira kune vamwe muchokwadi. Kana dziri hope dzekurova mwanakomana wake, zvinoda zano rekudzivirira uye kumudzivirira kubva mukukuvadza.

Pakududzira chiono chemukadzi akarambana nekurova murume wake wekare muchiroto, izvi zvinogona kududzirwa sechiratidzo chekuzvidza kana chido chekupa mhosva kana kumutsiura pane chimwe chinhu chaakaita.

Kana akaona mumwe munhu waanoziva achimurova muchiroto, izvi zvinogona kuratidza chido chekusimbisa hukama uye kuswedera pedyo nemunhu iyeye.

Kuona mukadzi akarambwa achirohwa nemurume wake wekare muchiroto, uye izvi zvinogona kuratidza kuti ari kumirira alimony kana rubatsiro rwemari kubva kwaari.

Kurohwa nemhuri yemumwe muhope zvinoreva kutsigirwa uye kutsigirwa kwaanowana kubva kwavari muhupenyu hwake.

Kuona munhu achirova munhu muchiroto kune mukadzi ane pamuviri

Munyika yekududzirwa kwezviroto, zviratidzo zvekurohwa zvinotakura zvinoreva zvakawanda kune mukadzi ane pamuviri, zvakasiyana zvichienderana nemashoko ekurota.

Apo mukadzi ane pamuviri anoona muchiroto chake kuti mumwe munhu ari kumurova, izvi zvinogona kuratidza kuswedera kwezuva rake rakakodzera, apo kurova mwana muhope dzake kunogona kufananidzira kuparara kwekunetseka uye kusanzwisisika kwaanonzwa.

Zvisinei, kana chiratidzo chacho chinosanganisira kurova mumwe mukadzi, izvi zvinogona kuratidza kukunda danho rakaoma kana kubvisa mamwe matambudziko.

Kana mukadzi ane pamuviri akaona muchiroto chake kuti ari kurohwa nemumwe munhu waanoziva, izvi zvinogona kududzirwa sezvinoreva kuti achakumbira rubatsiro rwake kana kutsigirwa munguva yemberi iri pedyo.

Kana kurohwa kwacho kwakaitwa nomumwe munhu ari pedyo naye, zvingaratidza kuti akagamuchira mutsa kana kuti tsigiro kubva kumunhu iyeye.

Kana mukadzi ane pamuviri achiona kuti ari kurohwa muchiroto nemhuri yake, kurota uku kunoratidza kusimbiswa kwekuvapo kwavo uye kutsigirwa kwaari panguva iyi inokosha yehupenyu hwake.

Kududzirwa kwehope pamusoro pekuona kurohwa mudumbu muchiroto kune mukadzi mumwe chete

Munyika yekududzira zviroto, kune zvakawanda zvinoreva kuseri kwechiratidzo chemukadzi mumwechete achirohwa padumbu, sezvo chiratidzo ichi chinotakura zvirevo zvakasiyana zvinogona kutungamirira kune kunaka uye positivity muhupenyu hwake.

Chiono chacho chingaratidza kuti mugariro womusikana wacho unochinja kubva mukusuwa kuenda kumufaro uye anobvisa nhamo dzaanotarisana nadzo.

Kana baba vakaonekwa muchiroto vachiita chiito ichi, izvi zvinogona kuonekwa sechiratidzo chekunyanya kuda kutungamirira mwanasikana wavo kune zvakanaka uye zvakarurama muupenyu hwake.

Kurova mudumbu neruoko rworuboshwe kunofananidzirawo mukana wekuroora kwemusikana kune mumwe wehupenyu ane unhu hwakanaka uye anomupa rubatsiro uye rubatsiro.

Munhu anondirova kumeso kuhope

Kana munhu akarota kuti mumwe munhu ari kumurova padama, izvi zvinogona kuratidza zvimwe zviitiko zvepfungwa izvo muroti ari kusangana nazvo.

Kurova dama muchiroto kunogona kuratidza manzwiro emunhu ekuderera mune zvimwe zvikamu zvehupenyu hwake, kana kuti zvinogona kuratidza kushaya kwake mukurumbira uye kuzviremekedza.

Kana kurota kuchiwedzera kuisa chiso chakazvimba semugumisiro wekurohwa, izvi zvinogona kuratidza chiitiko chinosanganisira kurasikirwa kana kubviswa kubva pane imwe nzvimbo.

Zviroto zvinosanganisira mamiriro ezvinhu akadai sekuona hama ichirova muroti kumeso kunogona kuratidza kuvapo kwekusawirirana kana matambudziko pakati pavo.

Baba vanoona muchiroto vachirova mwanakomana wavo vangava chiratidzo chokutsoropodza kana kuti chirango chinobva murudo kana kuti utsinye, nepo kurota pamusoro paamai vanorohwa kunoratidzira kugamuchira nhungamiro nezano kubva kwavari.

Kuona mutorwa achirova muroti muchiroto kunogona kuratidza kutambura nematambudziko uye matambudziko muhupenyu. Kana uyo anorwisa ari shamwari, kurota kunogona kunyevera pamusoro pekugona kunyengera kana kutengesa kune chikamu cheshamwari iyi.

Kurota munhu anozivikanwa achikurova kunogona kuratidza kunzwa kurwadziwa nemunhu uyu, asi kurota pamusoro peumwe munhu waunoda achirova iwe unogona kuratidza matambudziko uye matambudziko muukama naye.

Siya mhinduro

kero yako ye-e-mail haizozoburitswa.Zvinotenderwa minda zvinoratidzwa ne *