Ndeipi dudziro yekuona Kaaba muchiroto naIbn Sirin naImam Al-Sadiq?

Dina Shoaib
2023-08-07T12:29:21+00:00
Zviroto zveIbn SirinDudziro yezviroto zveImam Sadiq
Dina ShoaibYakatariswa na: Fatma ElbeheryZvita 4, 2021Yekupedzisira update: 9 mwedzi yapfuura

Tsanangudzo Kuona Kaaba muchiroto Ndiani pakati pedu asingade kushanyira Imba inoera yaAllah kuti aite Hajj kana Umrah, saka vamwe vanozviona muchiroto seshura rakanaka rezuva iroro.

Dudziro yekuona Kaaba muchiroto
Dudziro yekuona Kaaba muchiroto naIbn Sirin

Dudziro yekuona Kaaba muchiroto

Ibn Shaheen vanoti kuona Kaaba muchiroto chiratidzo chekuti muoni ave pedyo zvikuru nekuzadzisa zviroto zvake.Kana ari uyo anorota achitenderera Kaaba Tsvene, izvi zvinoratidza kuti munguva iri kuuya achawana basa idzva muHumambo hweSaudi Arabia, uye kuburikidza naro achawana kudzoka kwakanaka kwemari.

Asi kana muoni wacho akanga achirwara, zvino chiroto chinozivisa kupora kubva kuchirwere ichi nokukurumidza, uye kuti achawanazve utano hwake nokugwinya zvakare.Kana ari ani zvake anorota kuti akagara pamberi peKaaba uye achichema nemwoyo unopisa, uyu inoratidza kusunungurwa kubva mukushushikana uye kushungurudzika, uye mikova yerunako uye yekurarama ichazaruka pamberi pemuroti.

Kana ari uyo aive nemakakatanwa nekupopotedzana pakati pake nemunhu chero upi zvake ari pedyo naye, kuona Kaaba muchiroto kunofananidzira kupera kwemakwikwi aya, kudzoka kwemvura zvakare kuhova dzayo, uye kudzoka kweushamwari pakati pavo. Sezvaanoita zvivi zvakawanda nemabasa akaipa, zviri nani kuswedera pedyo naMwari Wemasimbaose kuti amukanganwire.

Dudziro yekuona Kaaba muchiroto naIbn Sirin

Nyanzvi huru yakaratidza kuti kuona Kaaba muchiroto kwairatidza kuti zvinangwa nezvishuwo zvose izvo muroti anoisa parutivi, kurota kunoratidza kuti achakwanisa kuzadzisa zviroto zvose izvi munguva pfupi.Akasimbisawo kuti kuona Kaaba mune imwe nzvimbo. kupfuura nzvimbo yaro uchapupu hwekupararira kwehuori uye kuparadza munzvimbo yaanogara Muroti anotaurawo kuti kuwa kweKaaba kunoratidza kuti kuparadzwa kwehupfumi kuchawira guta remuroti.

Kuona Kaaba inokudzwa muchiroto kunoratidza kuti muoni anodiwa munharaunda yaanogara, sezvaanoratidzirwa neboka reunhu hwakanaka uye tsika dzakanaka.Kurota kunofananidzirawo kuzadzika kwezvido zvakawanda uye iye achava muboka guru remaropafadzo.Kana anga achitarisira kukwidziridzwa munguva pfupi, varoti vanozivisa vanowana kusimudzirwa uku munguva pfupi.

Kuona Kaaba muchiroto chaImam Al-Sadiq

Imam Al-Sadiq anoti kuona Kaaba muchiroto chiratidzo chekuti muridzi wechiratidzo achatora chinzvimbo chepamusoro munguva iri kuuya uye kuburikidza naapo achakwanisa kuwana muhoro wepamusoro unozoshanda kudzikamisa mamiriro ehupenyu. .

Kana ari uyo anorota kuti ari kuba chimwe chinhu kubva muKaaba Tsvene, izvi zvinoratidza kuti munguva iri kuuya achaita chimwe chinonyangadza kana chitadzo chikuru, uye anofanira kupfidza kuna Mwari Samasimba nguva isati yanyanya. akazviona akarara mukati meKaaba, izvi zvinoratidza kuti muroti acharapwa zvirwere zvese zvaanenge achirwara nazvo.” Imam Al-Sadiq akaratidzawo kuti ane muono uyu anenge ari munhu ane ruzivo kana muzivi wemutemo, uye zvose. avo vakamupoteredza vachabatsirwa nazvo, uye Mwari ndiye anoziva zvakanakisisa.

Tsanangudzo Kuona Kaaba muchiroto kune vakadzi vasina varume

Vadudziri vemitemo vanoti kuona Kaaba muchiroto chemukadzi mumwechete chiratidzo chekuti achawana kunaka kwakawanda muhupenyu hwake, sekupihwa kwaakaitwa naMwari Samasimba. kuroorana nemurume wangu kana murume wezivo, uye kazhinji achagara pedyo naye mazuva akawanda anofadza.

Kana musikana asina kuroorwa akaona kuti ari kubata keteni reKaaba, izvi zvinoratidza kuti acharoorwa nemurume akapfuma, pamusoro pekuva nehunhu hwepamusoro, uye hope dzinoratidzawo kuti anodiwa pakati pevanhu. anozviona amene achigara pedyo neKaaba, izvi zvinoratidza kuti achakurumidza kutamira kunogara muUmambo hweSaudi Arabia.Zvingava nemhaka yeroorano kana kuti nemhaka yokuwana basa.

Kana mukadzi akaroorwa akazviona achitenderedza Kaaba katatu, izvi zvinoratidza kuti acharoora makore matatu mushure menguva yaakaona hope.Kana achiri mudzidzi, zvino kurota kunozivisa kuti achawana kubudirira kukuru muhupenyu hwake hwedzidzo uye achazadzisa zvinangwa zvake zvese zvinoshanda uye zvebasa gare gare.

Tsanangudzo Kuona Kaaba muchiroto kune mukadzi akaroorwa

Kana mukadzi akaroorwa akaona kuti ari kutenderera muKaaba, izvi zvinoratidza kuti Mwari Wemasimbaose vachamupa chishuwo chero bedzi achichinamata kuna Mwari.Kana ari uyo anorota achipinda muKaaba, hope dzacho dzinoratidza kuti ane shungu. kugara achinamata uye anoda kuita mabasa ese.

Kana ari uyo anorota kuti anowana chifukidziro cheKaaba, zvinoratidza kuwanda kukuru kwekurarama kwaari uye kumurume, sezvo pachava nekuvandudzwa kukuru mumamiriro ehupenyu uye emari.

Kududzirwa kwekuona Kaaba muchiroto kune mukadzi ane pamuviri

Kana mukadzi ane pamuviri akaona kuti ari kuita munamato wekusungirwa ari pedyo neKaaba, uhwu humbowo hwekuti vana vemuroti vane hunhu hwepamusoro uye hutsvene kumhuri.Asi kana mukadzi akazvitakura akarota kuti ari kushanyira Kaaba. ichi chiratidzo chokubereka mukadzi, uye, kana Mwari achida, kubereka kuchapfuura zvakanaka pasina dambudziko kana njodzi, kana Mwari achida.

Kana mukadzi ane pamuviri akaona kuti ari kutenderera kuKaaba, izvi zvinoratidza kuti achakurumidza, ipapo munguva inouya achabvisa manzwiro ekutya nekuzvidya mwoyo uye achawana kuvimbiswa uye rugare rwepfungwa uye achararama vakawanda vachifara. mazuva.Ibn Sirin anoti kutsvoda Holy Kaaba kunoratidza zuva rava pedyo rekusununguka, chiono The Kaaba muchiroto chemukadzi ane pamuviri ndechimwe chezviono zvinovimbisa zvinozivisa kupindurwa kweminamato uye zvikomborero zvichawira hupenyu hwemuroti. , uye Mwari Wekumusoro-soro uye Ane Zivo Zvose.

Tawaf yakapoteredza Kaaba muchiroto chemukadzi ane pamuviri chiratidzo chakanaka chokuti achaita Hajj munguva iri kuuya.Asi kana akatambura nezvinetso pakati pake nemurume wake, saka kurota chiratidzo chakanaka chokuti mamiriro ezvinhu pakati pavo achavandudza. zvakawanda, uye chisungo chorudo nechidakadaka pakati pavo chichadzoka chakasimba zvikuru kupfuura zvachakanga chiri.

Dudziro yekuona Kaaba muchiroto kumukadzi akarambwa

Kuona anoremekedzwa Kaaba muchiroto pamusoro pemukadzi akarambwa kunoratidza kuti hupenyu hwake huchazadzwa nezvakawanda zvakanaka uye nekupa.Hope idzi dzinodudzira zvakare kuti Mwari Wemasimbaose anoziva nezvese zvaakapinda mazviri, saka achamutsiva pane zvese. matambudziko aakasangana nawo muupenyu hwake.Kana mukadzi akarambwa akaona kuti ari kutenderera muKaaba, izvi zvinomiririra Kuti muoni acharopafadzwa naMwari Wamasimba Ose newanano itsva inomutsiva pamatambudziko ose aakasangana nawo. ichava rubatsiro rwakanakisisa uye rubatsiro kwaari muupenyu huno.Kuona Kaaba muchiroto ndechimwe chezviratidzo zvinovimbisa zvinoratidza kuti achashanyira Saudi Arabia munguva pfupi.

Tsanangudzo Kuona Kaaba muchiroto kune murume

Kuona Kaaba muchiroto chemurume chiratidzo chekuwana chinzvimbo chakakosha muhurumende uye achadikanwa kuita mabasa mazhinji uye mabasa.Kuona Kaaba muchiroto chemurume chiratidzo chakanaka chekuwana kusimudzirwa nekukurumidza uye nepamusoro. muhoro waachazokwanisa kuvandudza zvakanyanya mararamiro ake.Chiratidzo chinomiririra kupedzwa nekubhadharwa kwezvikwereti izvi nekukurumidza.

Kuona inokudzwa Kaaba muchiroto chemurume kunoratidza kuti muroti anodiwa pakati pevanhu uye anofarira nhamba huru yeunhu hwakanaka, kusanganisira kutendeseka uye rudo, uye kurota kunotakurawo chiratidzo chakanaka chetsitsi kune vamwe kuwedzera kune mufaro uye mufaro uyo. muroti achararama mumazuva ake, asi kana murume wacho akaona kuti ari kuba chimwe chinhu Chii chiri mukati meKaaba chinoratidza kuti achangobva kuita chiverengero chezvivi uye anofanira kutendeukira kuna Mwari Wamasimba Ose kuti amukanganwire pazvivi zvose.

Kududzirwa kwechiroto nezve circumambulation yakatenderedza Kaaba

Tawaf yakapoteredza Kaaba ndechimwe chezviono zvinovimbisa zvinotakura kune muroti mashoko akawanda uye zvinhu zvakanaka.Kana ari ani zvake akanga achirwara uye achitambura nezvinetso zvoutano zvinopfuura rimwe, hope dzacho dzinofananidzira kupora nokukurumidza kubva kuzvirwere zvose izvi, uye iye achakwanisa kudzoka zvakare kuzodzidzira mabasa ose ezuva nezuva aanoita.

Tawaf yakapoteredza Kaaba kune avo vanotambura nedambudziko rezvemari, kurota kunofananidzira kubhadharwa kwezvikwereti uye kuvandudzwa kukuru mune zvemari.

Dudziro yekuona Kaaba uri kure

Kuona Kaaba kure ndechimwe chezviratidzo zvinotakura zvakanaka zvakawanda kumuoni.Kana ari uyo anorota anoona Kaaba iri kure uye achisimudza maoko ake kuna Mwari Samasimba, achimanikidzira nechikumbiro, chiratidzo chinoratidza kuti iye achakurumidza kuwana mhinduro yepedyo kune iyi kudanwa uye kuzadzikiswa kwezvose zvinodiwa.

Kana vari vanhu vari kufamba, chiono chinoratidza kuti vachakurumidza kudzokera kunyika yavo zvakare, uye vachagara vakagadzikana uye vakachengeteka munyika yavo.Achiona mukadzi akaroorwa ari muhope dzake Kaaba Tsvene ari kure, chiono chinoratidza kuti murume achawana mari yakawanda munguva iri kuuya uye kubva kune zviri pamutemo, kana kuti chiono chinovazivisa kuti vawane chigaro chepamusoro.Pamwero wepamusoro, dudziro yechiono kumukadzi ane mimba ufakazi hwokuva nomurume.

Kududzirwa kwehope pamusoro pekupinda muKaaba kubva mukati

Kurota kwekupinda muKaaba muchiroto ndechimwe chezviroto zvinotakura boka rezviratidzo zvinovimbisa, kusanganisira:

  • Kuti muroti achava nerukudzo rwekushanyira Holy Kaaba munguva iri kuuya kuti aite Hajj kana Umrah.
  • Asi kana muoni wacho aive asiri muMuslim, zvinomiririra kupinda muIslam.
  • Kana vari vasingateereri, vachadzokera kuna Mwari Wamasimba Ose.
  • Kupinda muKaaba kubva mukati kune avo vanotambura nekushaya mbereko chiratidzo chakanaka chekupora munguva pfupi.
  • Chiroto ichi chiratidzo chakanaka chekuda kutendeuka uye kudzokera kunzira yaMwari Wemasimbaose.

Kududzirwa kwechiroto pamusoro peKaaba misplaced

Kuona Kaaba iri panzvimbo isiri iyo, hope dzacho dzinoratidza kuti muroti wacho haana hanya nokunamata, uye chiroto chacho chinoshanda senyevero yokuswedera pedyo naMwari Wamasimba Ose.Kana ari ani naani anorota hope idzi uye haana kumboshanyira Kaaba imomo. hupenyu hwake, zvino muchiroto ishoko rekuda kukurumidzira kushanyira Imba Tsvene yaMwari uye kuita basa iri asati afa.Kuona Kaaba isiri panzvimbo muchiroto chemurwere kunoratidza kuti izwi rava kusvika, saka zviri zvinokosha kuti ashandise iyi nhambo kupfurikidza nokuswedera pedyo naMwari Wamasimba ose.” Chiono chacho chinofananidzirawo kuitika kwechinetso chikuru chomuoni.

Dudziro yehope pamusoro pekubata Kaaba nekunamata

Dudziro yechiratidzo chekubata Kaaba uye kuteterera kukuru pakutendeuka kweasingateereri uye uyo ari kure naIshe wake, sezvo kurota kunoratidza kururama kwevabereki mushure mekusateerera, kubata Kaaba uye kunamata nekupisa kunoratidza kufa kwemuroti kuri kusvika.kuuya nemuhoro wepamusoro.

Chiratidzo Mukova weKaaba muchiroto

Kuona musuwo weKaaba muchiroto kunoratidza kuti muroti achawana chinzvimbo chakakosha munguva iri kuuya.Musuwo weKaaba muchiroto unoratidza kuti Mwari Wemasimbaose achamubvumira kushanya kuKaaba Tsvene munguva pfupi.Kuona musuwo weKaaba iyo Kaaba muchiroto chiratidzo chekuzadzika kuri pedyo kwezvishuwo uye zviroto.

Kududzirwa kwehope pamusoro pekuvhura musuwo weKaaba

Kuona kuvhurwa kwegonhi reKaaba muchiroto chiratidzo chekuzarura mikova yekurarama uye kunaka kune muroti, uye kuti achawana zvose zvinoda mwoyo wake.

Kududzirwa kwechiroto nezve circumambulation pasina kuona Kaaba

Kana muoni akaona ichipoterera Kaaba asingaione, izvi zvinoratidza kuti ari kurarama muhupenyu huno asina chinangwa kana tariro muhupenyu huno.Kana iri dudziro yehope idzi muchiroto chemukadzi akaroorwa, zvinoratidza kuti anotambura nokusawirirana kuzhinji pakati pake nomudzimai wake, uye zvichida mugariro wacho uchasvika pakurambana.

Kuona nzvimbo tsvene isina Kaaba

Kuona nzvimbo tsvene isina Kaaba kunoratidza kuitwa kwechivi chakatsamwisa Mwari Samasimba, uye munhu anofanira kusvika kuna Mwari Samasimba kuti atsvake tsitsi nekanganwiro.

Dudziro yekuona keteni reKaaba muchiroto

Chidzitiro cheKaaba muchiroto chinoratidza kuti muoni ane tsika dzakanaka.Chidzitiro cheKaaba nderimwe retsanangudzo dzakanaka dzevakadzi vasina kuroora, majaya nevarume, sezvo ichifananidzira kusvika kwavo kune zvese zvavanoshuvira munguva pfupi iri kutevera. .

Dudziro yekunyangarika kweKaaba muchiroto

Kunyangarika kweKaaba muchiroto mucherechedzo wenzira yenhema nerasika iyo muroti anotora muhupenyu hwake.Kunyangarika kweKaaba muchiroto kunoratidza kutumwa kwekusateerera nezvivi uye kudikanwa kwekuswedera pedyo naMwari Samasimba. kuitira kuti atsvage ruregerero.Kunyangarika kweKaaba muchiroto kunoratidza kuti muoni achasangana nenguva yakaoma muupenyu hwake uye haazokwanisi kubata nayo.

Dudziro yehope dzekutenderera Kaaba ndega

Tawaf yakatenderedza Kaaba chete muchiroto inoratidza kuti muroti munguva iri kuuya achatora basa rechimwe chinhu uye anofanira kuchizadzisa zvizere, uye hope dzinotakurawo chiratidzo chakanaka chekuti achasvika pachinzvimbo chikuru chisina munhu akambosvika. iye.

Kunamata mukati meKaaba muchiroto

Kunamatira mukati meKaaba, Ibn Shaheen akasimbisa, zvinoreva kuva pedyo kwemuroti kuna Ishe wake uye kuita mabasa ese echitendero, sekunamata nenguva, kuita zvinosungirwa zakat nekutsanya.Hope idzi dzinozivisawo kushanya kuGrand Mosque kuMecca. nenguva isipi, asi ani nani akange asingateereri uye akazviona achinamata mukati meGrand Mosque muMecca chiratidzo chekubvisa zvitadzo izvi.

Dudziro yekuona kubata chidzitiro cheKaaba muchiroto

Kubata chidzitiro cheKaaba muchiroto chiratidzo chekunaka uye hupfumi hwakawanda huchafashama hupenyu hwemuroti, kunze kwekuti achakwanisa kubvisa matambudziko ake ese, chero zvaari.

Kududzirwa kwehope pamusoro pekuparadzwa kweKaaba

Kuparadzwa uye kuwa kweKaaba muchiroto kunofananidzira kupararira kwehupombwe nezvivi zvikuru muguta umo muroti anogara.Kana ari mumwe munhu akanga achitambura nekuunganidza chikwereti, kurota kunoratidza kuti chikwereti chichabhadharwa nokukurumidza. .Kana ari mumwe munhu akabata nzvimbo inokosha muhurumende, ipapo kuparadzwa kweKaaba muchiroto kunoratidza kurasikirwa kwechinzvimbo ichi.Nenguva isipi uye kazhinji kududzirwa kuchaenderana nemamiriro ezvinhu ehupenyu hwemuroti wega wega.

  Kuti uwane dudziro yezviroto zvako, tsvaga paGoogle Nzvimbo yezvakavanzika zvekududzirwa kwezvirotoInosanganisira zviuru zvedudziro dzevatongi vakuru vekududzira.

Kududzirwa kwehope pamusoro pekukwira padenga reKaaba

Chiroto chekukwira pamusoro pedenga reKaaba chinoratidza kukura kwematambudziko nematambudziko ayo muoni achapfuura mazviri munguva iri kuuya, uye anofanira kuva nesimba rakakwana rekutarisana nezvose zvaanopfuura.Akamira pamusoro pedenga reKaaba. nepo kuramba kudzika kunoratidza kutarisana nedambudziko remari munguva iri kuuya.Kana iri kududzirwa kwehope kune Kumukadzi akaroorwa kunoratidza huipi huchasangana naye.

Kududzirwa kwechiratidzo Kutsvoda Kaaba muchiroto

Kutsvoda Kaaba muchiroto chiratidzo chokuti muoni anotevera mirairo yaAllah Samasimba uye Sunnah dzeMutumwa Wake. Naizvozvo, kana asingateereri uye akakumbira tsitsi nekutendeuka, zvino zvinogamuchirwa kuna Mwari Samasimba.

Kuona vakafa vachitenderera Kaaba

Kuona mushakabvu achitenderedza Kaaba chiratidzo chekuti basa rakanaka raakaita mukati mehupenyu hwake uye zvino achagamuchira mubairo wake wakanaka muhupenyu hunotevera.

Kuona Kaaba kadiki muchiroto

Kuona Kaaba idiki pane kukura kwayo muchiroto kunoratidza kuti mangani matambudziko achasangana nemuroti muhupenyu hwake munguva inouya, uye kurota kunoratidza kuti mamiriro emuroti achachinja zvakanyanya.

Dudziro yekuona Kaaba mudenga

Kuona Kaaba inokudzwa mudenga, kurota kunoratidza kuswedera pedyo naMwari Wemasimbaose, uye kurota kunofananidzira mabasa akanaka ayo muroti anoita muupenyu hwake.

Dudziro yekuona kusuka Kaaba muchiroto

Kuona achisuka Kaaba muchiroto chiratidzo chokuti muroti ane shungu dzokuita mabasa ose uye kutevera dzidziso dzose dzechitendero.Kudonha kweKaaba muchiroto chiratidzo chokuti muroti ari kure naTenzi wake, sezvaachangobva kuita. zvivi zvizhinji, uye munhu anofanira kuswedera kuna Mwari Wemasimbaose kuti akanganwire zvivi zvose.

Kuona kushanya kuKaaba muchiroto

Kana muridzi wechiratidzo aive asingatendi, zvino chiratidzo chinoratidza kuti muroti achatungamirirwa kuIslam, uye kuti achagara mazuva mazhinji aine mufaro uye mufaro.Kumira pamberi peKaaba mushure menguva refu yekuishanyira. chiratidzo chokuti hupenyu hwomuroti huchave hwakagadzikana uye achakwanisa kusvika kune zviroto zvake zvakasiyana-siyana.

Dudziro yekuona kuchema paKaaba muchiroto

Kuchema paKaaba kunoratidza kuti Mwari vanoziva kuti muoni ari kupinda munguva yakaoma panguva ino, uye Achamutsiva munguva iri kuuya neakanakisisa, uye achararama mazuva ari nani uye akagadzikana.

Kududzirwa kwechiroto pamusoro pekuvakazve Kaaba

Kuvakazve Kaaba muchiroto kunotakura zvirevo zvakawanda uye zvirevo, izvo zvakanyanya kukosha ndezvi:

  • Kurota kunofananidzira kuti akakomberedzwa nevanhu vakawanda vane manzwiro erudo uye kuonga kwaari nekuda kweunhu hwake hukuru uye tsika dzakanaka.
  • Ani naani anoona muchiroto kuti ari kuvakazve Kaaba, kurota kunoratidza kuomerera kuchitendero nechinzvimbo chepamusoro chaachawana munguva iri kuuya.

Dudziro yekuona Kaaba zvakasiyana muchiroto

Dudziro yokuona Kaaba neimwe nzira mumwaka weUmrah ufakazi hwechido chokukurumidzira chiri mukati memuroti chokushanyira Imba Inoera yaMwari.Hope dzacho dzinomuzivisa kuti achaishanyira nokukurumidza zvikuru.Chiratidzo chacho chinoratidzawo kururamisira uye kuenzana munzvimbo inogara muroti.Semunhu asingateereri, kurota inyevero yekuda kuswedera pedyo naMwari Wamasimba Ose.

Siya mhinduro

kero yako ye-e-mail haizozoburitswa.Zvinotenderwa minda zvinoratidzwa ne *