Chii kududzirwa kwehope dzemapete mumba kuna Ibn Sirin?

Mohamed Sherif
2023-08-09T08:25:39+00:00
Zviroto zveIbn Sirin
Mohamed SherifYakatariswa na: Fatma ElbeheryChikunguru 22, 2022Yekupedzisira update: 7 mwedzi yapfuura

Dudziro yehope dzemapete mumba Hapana mubvunzo kuti kuona mapete ndeimwe yezviono zvinomutsa kusemesa uye kusemesa, uye izvi hazviregi pamiganhu yenyika yezviroto, asi zvinosvika kune hukama pakati pevanhu nemapete, uye izvi zvinogona kuve nemhedzisiro pamhepo. mamiriro ekurota, uye munyaya ino tichaongorora zvose zviratidzo uye kududzirwa kwekuona mapete, kunyanya muImba, sezvatinonyora zvakadzama uye tsanangudzo dzimwe nyaya dzakasiyana kubva kune mumwe munhu kune mumwe.

Dudziro yehope dzemapete mumba
Dudziro yehope dzemapete mumba

Dudziro yehope dzemapete mumba

 • Kuona mapete kunoratidza kukuvadza, kukuvadza, kusemburwa, uye dzvinyiriro yokutya.” Ani naani anoona mapete pamba pake, uku kusawirirana uye zvinetso zvinokanganisa upenyu uye zvinoparadza ushamwari hwevakaroorana.
 • Asi kana mapete ari pamubhedha, zvino izvi zvinodudzira tsvina yemurume kana yemukadzi, uye anoona mapete ari kubhururuka mumba make, izvi zvinoratidza jini nebasa remadhimoni, uye anoona mapete achifamba pamuviri wake. , zvino iyi itsika yakaipa yaanotsungirira nayo kana chirwere chetsika chinomukanganisa.
 • Uye kana achitya mapete, anotya kutarisana nembwende inopinda mumba make.

Kududzirwa kwekurota pamusoro pemapete mumba naIbn Sirin

 • Ibn Sirin anotenda kuti kuona mapete kunoratidza muvengi anodziya kana vavengi vasina simba, uye muvengi pano anogona kubva kuvanhu kana jinns, uye ani nani anoona mapete mumba make, izvi zvinoratidza shanje uye kupenga, uye ani nani anotsvaka kutakura gakava pakati pevakaroorana.
 • Sezvo chiono chemapete ari mumba chinoratidza kupengenuka uye kuzevezera, uye madhimoni anopararira mumba, uye nhamba huru yemapete ari mumba, izvi zvinoratidza muvengi ane tsvina, ane uori, uye uyo anoparadza kushamwaridzana uye rudo pakati. vadikani, asi kana mapete ari mukicheni, ikoku kunoratidzira jini naavo vasingarangariri Mwari vasati vadya nokunwa.
 • Uye kana mapete ari panzvimbo yebasa, saka ichi chiratidzo chekuda kuongororazve kunobva mari, sezvo mari inorambidzwa inogona kupinda mumba, uye nhamba huru yemapete mumigwagwa inodudzira kupararira kwehuori pakati penhengo dzenzanga. .

Kududzirwa kwechiroto pamusoro pemapete mumba kune vakadzi vasina varume

 • Muono wemapete unomiririra vanoashandisa.Muroyi anogona kuuya kwaari kana kuti murume akamunyengedza, obva anyepera chokwadi kuti amuteye.Mapete anotaura kupindira nekupindira pachivande.Kana achitya mapete,anotya mapete. uye nosy.
 • Uye kana mapete ari mumba make, izvi zvinoratidza kuoma kwekugarisana pasi pemamiriro ezvinhu aripo, uye kusakwanisa kuenderana nemamiriro ekunze kwaanogara, uye anogona kuwana kupesana nevamwe mukuwana kodzero dzake, uye iye. inogona kudziviswa nokuda kwemamiriro ezvinhu uye dzvinyiriro.
 • Asi kana ukaona mapete achibuda mumba mavo, izvi zvinoratidza kuverenga Qur’an Tsvene uye kushingirira mundangariro.Kana kuri kutiza mapete, umboo hwekuneta kwakanyanya uye kuwanda kwematambudziko nekufunganya zvinoakurira.

Kududzirwa kwechiroto pamusoro pemapete Mukuru mumba ndewemukadzi asina murume

 • Kuwanda kwemapete kunoratidza zvirambidzo zvakamukomberedza uye kuwedzera kushushikana uye kunetseka pamusoro penguva dziri kuuya dzehupenyu hwake.Kana ukauraya mapete, saka anenge akunda kutya kwake uye abvisa zvipingamupinyi zvehupenyu.
 • Uye kuona mapete akawanda ari mumba anoratidza vavengi kubva kumadhimoni, uye kuunganidza uye matambudziko aunokohwa munzvimbo yavo yekugara.
 • Uye kudzingirira mapete akawanda mumba make chiratidzo chetachiona chaari kuedza kubvisa, uye pfungwa dzisina kunaka dzaari kudzinga kubva mumusoro make.

Kududzirwa kwechiroto pamusoro pemapete mumba kumukadzi akaroorwa

 • Mapete anoratidza kubuda kwekusawirirana muhupenyu hwake, nhamba huru yezvinetso uye kunetseka zvinowedzera kusuruvara kwake, uye kupinda mune zvakaitika zvinomukuvadza.
 • Uye kana mapete akanga ari mumba make, izvi zvinoratidza kuti kune munhu anomuvenga uye anomuchiva uye achida kumuparadzanisa nemurume wake.Kana mapete akanga akawanda mumba make, zvino izvi zvinoratidza vavengi vanoda zvakaipa nezvakaipa. her.
 • Uye kana ari akabata mapete muruoko rwake, izvi zvinoratidza kuti zvinangwa zveshanje nevavengi zvicharatidzwa, uye achakwanisa kukunda vavengi vake uye kuwana zvikomborero zvikuru uye zvikomborero.Zvakare, kuuraya kana kudzinga mapete kunoratidza. kubvisa tsika dzakaipa uye pfungwa uye kuwana kukunda pamusoro pevavengi.

Kududzirwa kwechiroto pamusoro pemapete muimba yekurara kune vakaroora

 • Kuvapo kwemapete muimba yekurara humbowo hwehuori pakati pemurume nemukadzi wake, uye kuwanda kwemakakatanwa pakati pavo.
 • Zvakare, kuona mapete mukamuri yekurara kunoratidza kuti pane munhu ari kupindira paari kana kudongorera kuitira kuti apinde mukati mavo.
 • Kubva mune imwe pfungwa, chiratidzo ichi chinoratidza godo, zviito zvinonyadzisa, uye mitambo yemadhimoni nemajini.

Kududzirwa kwechiroto pamusoro pemapete mumba kune mukadzi ane pamuviri

 • Kuona mapete chiratidzo chekutya kunogara mumoyo make uye kunovhiringidza runyararo rwehupenyu hwake, uye kutaura-yega kunopa kusavimba nekuora mwoyo mukati make, uye anogona kugumburwa mukuzadzisa zvaanoda nezvaanoita.
 • Uye kana akaona mapete ari mumba make, izvi zvinoratidza kuti kune mumwe munhu akanyanyisa kutaura zvakaipa pamusoro pake, uye ziso riri pedyo naye ringamuchiva, kana kuti angavengwa nomukadzi asingadi zvakanaka uye asingadi kubatsirwa naye, uye anofanira kuverenga Qur'an panguva yekuzvitakura kunyanya.
 • Kudzingirira mapete mumba umbowo hwematambudziko enhumbu, kuoma kwembereko, uye makuhwa kuwanda.Kana kuri kubuda kwemapete mumba kunoshuvira kunaka, kurerukirwa nekurarama, nekudzinga mapete zvinodudzirwa zvichinzi. kudzivisa tsika dzakaipa uye kupora kubva kuchirwere.

Kududzirwa kwechiroto pamusoro pemapete mumba kumukadzi akarambwa

 • Kuona mapete kumukadzi kunofananidzira vavengi vevanhu nemajini, uye goko rinoratidza vanomupindira richida kuziva zvakawanda nezvake, kana achitya mapete, anotya chimwe chinhu chine chekuita nemukurumbira wake uye chimiro chake. .
 • Uye kana akaona mapete mumba make, izvi zvinoratidza kusakwanisa kupfuura imwe nhanho muhupenyu hwake, uye kuoma kwekugarisana maererano nemamiriro ezvinhu aripo, uye mapete anodudzira maonero enzanga uye kutya kwaainako.
 • Uye nhamba huru yemapete inofananidzira kuoma kwekugadzirisa uye kupindura, uye kudzinga mapete kunze kweimba uchapupu hwekubvisa pfungwa dzakaipa uye tsika dzakaipa kubva mumisoro yavo, uye kuuraya mapete kunoratidza kutonga pamusoro pevavengi.

Dudziro yehope dzemapete mumba kumurume

 • Kuona mapete nokuda kwomunhu kunoreva mumwe munhu anohwandira maari, ruvengo naye, anomutsausa pazvinangwa zvake, uye anodzivisa zvinangwa zvake.
 • Uye kana mapete akange ari mumba, zvino izvi zvinoratidza kupararira kwemadhimoni mumba make, uye mhinduro kune kudanwa kwaSatani, uye kusawirirana nemukadzi wake kungawanda nekuda kwezvikonzero zvidiki, uye vanhu vemba havangataure nezve. zita raMwari pamberi pezvokudya.
 • Uye ani nani anoona mapete achibuda mumba make, anorangarira Allah nguva dzose, uye overenga Qur’an inoera, uye kuuraya mapete kunoratidza kukunda muvengi nekubata mbavha, uye kana mapete ari pachikafu chake, jini rinogona kugovera chinwiwa chake. zvokudya naye.

Dudziro yehope dzemapete makuru mumba

 • Kuona mapete makuru mumba kunoratidza kukakavara kunotyisa pakati pevanhu veimba, nhamba huru yezvinetso uye kutevedzana kwematambudziko, uye kupinda muzviito zvinopomerwa.
 • Uye ani nani anoona mapete makuru mumba make, anofanira kuverenga Qur’an uye kurangarira Allah, nokuti kurwisana kungamuka kana kuti matambudziko anogona kuwanda kubva muzevezeve dzemadhimoni nezviito zvevavengi kubva kumajini.
 • Uye kana mapete ari matema, ipapo ruvengo rwakanyanya uye godo, sezvo mumwe wavo angachengeta ruvengo kuvanhu vemba.

Dudziro yehope dzemapete mumba Uye muuraye

 • Kuuraya mapete kunoratidza kununurwa kubva kumatambudziko uye mitoro inorema, uye kusunungurwa kubva pamafungiro asina kunaka uye zvirambidzo zvinopoteredza muroti muupenyu hwake.
 • Uye ani naani anoona mapete mumba make akaauraya, izvi zvinoratidza kubviswa kwevavengi, uye kutonga kwevane godo nevakatsamwa.
 • Muono uyu unoonekwa sechiratidzo chekutaura zita raMwari, kugara uchiverenga Korani Dzvene, uye kubvisa kusava netariro kubva pamoyo.

Kuona masvosve nemapete ari mumba kuhope

 • Vamwe vatongi vemutemo vakaenderera mberi vachiti kuvapo kwemajuru nemapete mudzimba humbowo hwekuwanda kwekurarama nehupenyu hwakawandisa, nekuti majuru anogara mudzimba dzine kunaka kwakawanda.
 • Asi kana masvosve kana mapete akakuvadza, saka ichi chiratidzo chekuipa uye kukuvadza, uye kutevedzana kwekunetseka uye matambudziko, uye kuwanda kwekukakavadzana uye kukakavara pakati pevanhu vemba.
 • Uye uyo anouraya majuru nemapete, izvi zvinoratidza kuti achabvisa matambudziko ehupenyu nenhamo dzemweya, nekunyangarika kwenhamo nematambudziko, uye kuwana zvikumbiro nemafaro.

Kududzirwa kwehope nezvemapete madiki kumba

 • Mapete madiki anoratidza muvengi ane moyo miviri kana nyaya inogona kugadziriswa kana kuda kwemuoni kuripo.
 • Uye kuona mapete maduku mumba kunoratidza kubviswa kwekunetseka uye matambudziko, uye kuvandudzwa kwetariro mushure mekuora mwoyo kwakanyanya.
 • Kana iri mukicheni, izvi zvinoratidza kukosha kwokududza zita raMwari pazvokudya nezvokunwa.

Dudziro yehope dzemapete mumba

 • Kuwanda kwemapete kunoratidza kupararira kwemadhimoni, kupararira kwehuori nekuora mwoyo, uye kushanduka kwemamiriro ezvinhu.
 • Uye ani naani anoona mapete akawanda mumba make, mararamiro ake akaipa, zvikwereti zvawanda paari, uye achasangana nematambudziko makuru.
 • Kana zviri zvekudzinga mapete mumba, chiratidzo cheruponeso kubva mumatambudziko nematambudziko, uye kukunda matambudziko uye zvipingamupinyi zvinodzivisa kuedza uye kusaita mabasa.

Dudziro yehope dzemapete achipinda mumba

 • Kuona mapete achibuda mumba zviri nani pane kupinda maari, saka anoona mapete achipinda mumba make anogona kukuvara zvakanyanya, kuoneswa ziso regodo, kana kubatwa nechirwere chakaipisisa.
 • Uyezve, kupinda kwemapete mumba kunoratidza vavengi vevanhu vemba, uye muenzi asingagamuchirwi anorema angauya, kana muoni anosiya nzvimbo yevanhu vanopindira kuvanzika kwake uye kupindira muupenyu hwake.
 • Uye kana akaona mapete achibuda mumba make, imba iyi haikodzeri madhimoni nemajini nekuda kwekuwanda kwekurangarira kwaAllah mukati mayo uye nekuverengwa kweQur’an inoera, uye muono wacho unoonekwa seanovimbisa nekudzoka. yemvura kuhova dzayo dzechisikigo.

Kududzirwa kwechiroto pamusoro pemapete mukicheni

 • Kuona mapete muimba yekubikira kunoratidza hunyanzvi hwemadhiyabhorosi nemajini, saka anoona mapete ari muimba yekubikira yemba yake, anofanira kuongororazve mabviro aanowana, nekuti pamba pake panogona kupinda mari inofungirwa, yaanofanira kuchenesa kubva kutsvina nefungidziro. .
 • Zvinonzi kuona mapete muimba yokubikira uchapupu hwokusataura nezvaMwari pamusoro pezvokudya nezvokunwa, kana kuti kuramba zvikomborero uye kuzvikudza, uye kusakoshesa zvipo nezvipo izvo Mwari anopa kuvashumiri vake, izvo zvinoita kuti vave vechinguvana uye nokukurumidza kunyangarika kubva kwaari. ruoko.
 • Uye ani nani akaona apinda muimba yekubikira, akawana mapete pachikafu chake nechinwiwa chake, izvi zvinoratidza kuti jini rinogovera chikafu nechinwiwa chemuoni, uye nekupindira muhupenyu hwake kuti avasiyire mukana, uye izvi zvinoitika nekuzvitsaura. kubva kuna Mwari uye nekugamuchira zvinorambidzwa.

Kududzirwa kwechiroto pamusoro pemapete muimba yekugezera

 • Kuona mapete muimba yekugezera ndechimwe chezviratidzo zvinoratidza mashiripiti nemabasa asina mhosva.Zvakanzi chiratidzo ichi chiratidzo chekuvapo kwezviito zvinorambidzwa izvo zvinoita kuti mamiriro emuoni asashande uye mamiriro ake akaipa.
 • Uye ani naani anoona mapete akawanda muchimbuzi, izvi zvinoratidza kuti munhu anomugodora uye akamuchengetera ruvengo neruvengo, uye angave akamuvenga uye achitsvaka kuparadza basa rake uye kuderedza tsika yake, kana kuedza kumuparadzanisa nemhuri yake.

Siya mhinduro

kero yako ye-e-mail haizozoburitswa.Zvinotenderwa minda zvinoratidzwa ne *