Zviratidzo zvekuda kwemukadzi kumurume akanyarara

Mohamed Sharkawy
2023-11-01T09:36:10+00:00
public domains
Mohamed SharkawyYakatariswa na: Mostafa AhmedMbudzi 1, 2023Yekupedzisira update: 7 mwedzi yapfuura

Zviratidzo zvekuda kwemukadzi kumurume akanyarara

Kudanana kwehukama hwerudo kunowedzerwa nezviratidzo zvakawanda zvinoratidza manzwiro anopisa ayo varume nevakadzi vane. Pakati pezviratidzo izvi pane zviratidzo zverudo rwemukadzi kumurume mukunyarara, izvo zvinoratidzira chinyararire kukura kwekufarira uye kunamatira kumurume waanoda.

Chimwe chezviratidzo izvi ndechekutarisa maziso, apo mukadzi anonangidzira kutarisa kwake kumurume pakarepo pavanenge vari pamwe chete panzvimbo imwe. Kana mudiwa wake akamutarisa, anomuwana akamutarisa panguva imwe chete uye maziso avo anosanganidzana. Musikana wacho angada kukurumidza kutarisa kure naye, izvo zvinoratidza kunyara kwake, kutya, uye kusada zvachose kuratidza manzwiro ake akadzama kwaari.

Mukuwedzera, rudo rwemurume kumukadzi runoonekwa kuburikidza nezviratidzo zvakawanda zvakare. Chimwe chezviratidzo izvi inzwi remanzwiro. Inzwi romurume rinogona kuchinja ndokuva rinoratidzira zvikuru kunzwa kwake kwokunzwira tsitsi pakutaura nomukadzi waanoda.

Uyewo, kunyemwerera nguva dzose chimwe chiratidzo chomurume anoda mukadzi. Varume vanowanzoratidza manzwiro avo echokwadi uye rudo kuburikidza nenyemwerero inogara ichitamba pamiromo yavo.

Zvakakosha kuyeuka kuti vakadzi vakawanda vanozivikanwa nekunyara, izvo zvinoratidza rudo rwavo. Kana mukadzi achida, anogona kusabvuma kunzwa kwake kusinganzwisisike kune waanoda. Anogona kufuratira mashoko obva ahwanda kuseri kwekunyarara, asi maziso ake akajeka, anobudisa pachena anoratidza manzwiro ake chaiwo.

Nyaya yacho haigumiri ipapo, sekuti mukadzi anogonawo kuratidza kufarira murume kuburikidza nezvimwe zviratidzo. Semuenzaniso, mukadzi anotarisa murume kwenguva yakareba panguva yekukurukurirana, uye asingadzivisi kusangana nemeso, chiratidzo chakasimba chekufarira kwake uye kunamatira kwaari.

Kunyarara padzimwe nguva kungaratidzika kuva kunobatanidzwa nokutya uye kusada kutaura mirangariro, asi kutaura idi, kunoratidzira rudo rwomukadzi nokuda kwomurume, pamwe chete norudo rwomurume nokuda kwomukadzi, kupfurikidza nezviratidzo zviya zvakanyarara zvinorova nemirangariro nokutaura kwoushamwari. wemoyo ine rudo.

Zviratidzo zvekuda kwemukadzi kumurume akanyarara

Unoita sei kuti mukadzi anokuda?

Ukama hwepfungwa ndechimwe chezvisungo zvakakosha uye zvakasimba izvo munhu anonzwa. Nguva zhinji, murume anonetseka kuti angave sei nechokwadi chekuti mukadzi anomuda. Saka, ikozvino tichasimbisa zviratidzo zvinoratidza rudo rwechokwadi rwemukadzi kune mumwe wake.

Chimwe chezviratidzo zvikuru ndechokuti anogara achikufarira kunyange kana akabatikana nezvimwe zvinhu. Ukaona mukadzi akakutarisa uye achinyemwerera paunenge uchishanda, nyangwe asinganzwe zvakanaka, izvi zvinoratidza kuti ane hanya newe zvechokwadi.

Zvakare, tarisa kuwanda kwekutaurirana kune mukadzi zuva rese. Kana mukadzi achida mumwe munhu, anoita nhamburiko huru dzokuwedzera kukurukura naye, kungave kupfurikidza nokuridza runhare, mameseji, kana kuti pasocial network. Kana ukaona kuti mukadzi ari kuwedzera nhamburiko dzokukurukura newe nguva dzose, ikoku kunoratidzira rudo rwake rwechokwadi.

Chibayiro zvakare chimwe chiratidzo cherudo rwechokwadi. Kana mukadzi akasuwa mumwe munhu zvechokwadi uye achimuitira hanya zvikuru, anokwanisa kuzvipira nokuda kwake. Kana iwe ukawana mukadzi achiteerera kune zvaunoda uye achiita zvinhu zvinokufadza, kunyange izvo zvinoda kuzvipira kwaari, izvi zvinoratidza rudo rwake rwakadzama kwauri.

Kukanganwira chiratidzo chakasimba cherudo rwechokwadi. Kana mumwe munhu ane hanya newe zvechokwadi, unenge uchida kukanganwira zvikanganiso zvavo uye zvikanganiso zvavo. Kana ukacherechedza kuti mukadzi anokushivirira, anokanganwira zvikanganiso zvako, uye anotarisa pane zvakanaka zvehukama hwako, izvi zvinoratidza rudo rwake rwechokwadi.

Uyezve, zviratidzo zverudo rwechokwadi zvinosanganisira kuva nehanya kwakadzama nemunhu wakowo zvake. Kana mukadzi achiziva zvose pamusoro pako uye ane hurukuro yakadzama newe pamusoro pezvinhu zvinokufadza, izvi zvinoratidza rudo rwake rwechokwadi uye chido chake chekuziva zvose zvehupenyu hwako.

Zvakakoshawo kuona maitiro emukadzi pauri. Kana pane zviito zvinomuratidza kufarira kwakajeka uye zvinosanganisira kugara akatarisa kwauri, kunyemwerera kwake kusingabvi pamiromo yake, uye kutungamirira chitarisiko chake kuti chive chinokwezva kwauri, zvino izvi zviratidzo zvakadzika zverudo rwake rwechokwadi.

Tinogona kuva nechokwadi chokuti pane zviratidzo zvakawanda zvinoratidza rudo rwechokwadi rwemukadzi kumurume. Izvi zviratidzo zvinogona kusanganisira kugara uine hanya newe, kutarisira kutaurirana kwako, kuzvipira, kushivirira, uye kunetseka kwakadzama nemunhu wako.

Ndinoziva sei kuti anondida kubva mumatauriro ezwi rake?

Kana zvasvika pakuziva kana murume achida mukadzi kubva mukutaura kwezwi rake, pane akati wandei zviratidzo izvo mukadzi anogona kuona. Zvinonzi kana murume ada mukadzi, matauriro ezwi rake anobva awedzera kupfava uye kutapira pakutaura naye. Zvichida chiratidzo ichi chinokonzerwa nechido chemurume chokuti mukadzi agamuchire inzwi rake rakapfava kuitira kuti ataure manzwiro ake nokutendeseka uye nomwoyo wose.

Mukuwedzera, kana murume achida mukadzi, anowanzoedza kuswedera pedyo naye uye anoedza kuva pedyo naye nguva dzose. Kana mukadzi akacherechedza kuchinja kwezwi rake uye achitaura zvakadzikama uye nechivimbo, izvi zvingava chiratidzo chakajeka chemanzwiro ake echokwadi uye chido chake chekuvaka hukama hwerudo hwakasimba.

Zvinokosha kucherechedza kuti kutadza kwemunhu kudzora matauriro enzwi rake paanenge achitaura nemunhu waanoda kunoonekwa sechinhu chakajairika. Munhu wacho angaedza kushandisa inzwi rakasiyana kuti akwezve ngwariro yomudiwa wacho. Naizvozvo, kushandura matauriro enzwi rake mukati mekurukurirano kungava humwe ufakazi hwokunzwa kwakadzama kworudo nokukwezva uko murume anonzwa nokuda kwomukadzi.

Mukadzi anofanira kungwarira zviratidzo izvi uye kunyatsoteerera matauriro einzwi romurume pakukurukurirana. Kana akacherechedza kuchinja kwataurwa uye akaona kuti murume anotaura nenzwi rakapfava, rorudo, uye rine hanya, izvi zvingava chiratidzo chakajeka chorudo rwake nokuda kwake.

Cherechedza: Nyanzvi dzinoziva nezvehukama hwemunhu wega dzinofanira kubvunzurudzwa uye kwete kungovimba chete nenzwi rekutaura kuti vazive manzwiro emurume kune mukadzi. Zvimwe zvinhu zvakaita semafambiro ake, kufarira, uye manzwiro akajairwa anoitawo basa rakakosha pakuona manzwiro ake echokwadi kwaari.

Ndinoziva sei kuti anondida kubva mumatauriro ezwi rake?

Mukadzi anodanana nemurume rinhi?

Mukadzi anodanana nomurume paanonzwa achikwezvwa naye uye anowana maari chivimbo uye nyaradzo yaanenge achitsvaga. Kazhinji vakadzi vane chido chakasimba chekutaurirana uye kutaura nemurume wavanoda zvisinei nekukosha kwemusoro uri kukurukurwa. Kungova naye kunoita kuti nguva ifambe, uye maawa anochinja kuva maminetsi.

Mukuwedzera, kukwezva kwemukadzi kumurume kunowedzera apo anomuteerera uye anobatanidzwa mukukurukurirana pamusoro pezvinhu zviri nyore uye zvisingawanzoitiki zvakadai semamiriro ekunze uye nhau. Muviri wake unoratidza zviratidzo zverudo nehanya kana ari pedyo nemunhu waanoda.Anogona kumira akati twasu, odhonzera mapendekete ake kumashure, uye odhonzera dumbu rake mukati.

Mukadzi anokwanisa kuvanza rudo rwake, asi zvisinei neizvi, anogona kuzviburitsa nenzira dzakasiyana. Anogona kumutarisa onyemwerera kwaari kunyange paanenge ari mubishi rekushanda asingamutarisi. Murume anoda mukadzi kuti amugamuchire sezvaari, neunhu hwake hwechokwadi uye unhu hwake, uye kwete kuedza kumuchinja. Kuremekedzwa uku kunokosheswa nevarume uye kunoita kuti vanzwe vakasununguka uye vari vechokwadi.

Mukuwedzera, murume anoedza kuva noushingi murudo, sezvo ushingi hunoonekwa sechiratidzo chesimba uye chirume, uye mukadzi anonzwa achikwezva uye anofadza pamberi pemurume akashinga. Kutarisa mumaziso chiratidzo chakasimba chekufarira kwemukadzi kumurume.Kana akaona mukadzi akatarisa mumaziso ake kwenguva yakareba achitaura, zvechokwadi anomufarira.

Kazhinji, vakadzi vanofanirwa kuita nekunaka kukuru uye maitiro ari nyore. Haadi fungidziro huru uye ane hanya chete nezvitarisiko zvekunze. Anoda rudo neruremekedzo, uye kugoverana kwemazwi emutsa uye kutaridzika kunyoro.

Kunyarara kunoratidza rudo here?

Kana toreva nezverudo, kunyarara kunogona kuva chiratidzo chekuremekedza uye rudo rwakadzama. Dzimwe nguva, mumwe mudiwa anoda nzvimbo uye nguva yekugadzirisa pfungwa dzake uye manzwiro ake. Uku kudikanwa kwokunyarara kunorangarirwa somunguva dzose uye kunogamuchirika, sezvo munhu anosarudza kunyarara anoratidzira rudo rwake noruremekedzo nokuda kwavamwe.

Nzira dzokuratidza nadzo rudo rwakanyarara dzinosiyana pamunhu nomunhu. Kune vanhu vanoratidza manzwiro avo akadzama uye vanoazivisa zvakajeka, nepo vamwe vachitenda kuti kunyarara uye kuvanzika ndiko kuratidzwa kwakanyanya kwerudo. Dzimwe nguva kunyarara kunogona kugara kwemakumi emakore, uye ichi chiratidzo chakasimba chekuti munhu ari kufara nerudo urwu.

Kana vari vakadzi, vanoratidza rudo rwavo rwechinyararire nekuwedzera kutarisisa kune mudiwa wavo. Mukadzi anogona kuona kunyemwerera kwomurume pachiso chake, kunyanya kana kunyemwerera uku kukapfuurira paanomutarira, sezvo izvi zvichiratidza kuti anomuda zvikuru. Kunyarara kwemurume kunogonawo kuva chiratidzo cherudo rwake uye kuvhiringidzika kwake mukuzvizivisa.

Kana ari murume, chikonzero chekunyarara kwake mukutaura manzwiro ake chingave chiitiko chake chekare chekukuvadzwa mupfungwa kana kutya kwake maitiro emumwe wake wazvino. Kunyarara kwomurume wacho panguva iyoyo kwairatidzwa nokunzwa kwomwoyo wose, pasinei nokuzengurira uye kuvhiringidzika kwake.

Kunyange zvazvo kunyarara kwemukadzi murudo kungaratidza manzwiro ake akasimba uye rudo kumurume, dzimwe nguva kunotakura zvimwe zvirevo. Mukadzi anogona kutenda kuti kunyarara inzira yekuchengetedza chiremera chake uye simba repfungwa. Kuramba akanyarara kunoita kuti anzwe achidada uye achikosheswa.

Chido chomurume chokukurukura zvakasimba chingaderera nokufamba kwemakore pashure pokunge vadanana. Mune zvimwe zviitiko, kuoma musoro kwemurume kungava chikonzero chokunyarara kwake. Zvisinei, vanhu ava vanoratidza rudo rwavo nechishuvo chokupfuuridzira ukama hwavo nedzimwe nzira.

Muchidimbu, kunyarara kunogona kuva chiratidzo cherudo, kungava kudivi revakadzi kana revarume. Kuburikidza netarisiro yakawedzerwa, kunyemwerera nguva dzose, uye kunyarara kunoratidza ruremekedzo, vose vari vaviri vanoratidzira manzwiro avo akadzama nenzira dzakasiyana. Kunyange zvazvo kunyarara kuchigona kuva chiratidzo chorudo, kunogonawo kutakura zvimwe zvirevo zvine chokuita nokuchengetedza simba nechiremera chomunhu.

Kunyarara kunoratidza rudo here?

Mukadzi anoita sei kana achida murume?

Ongororo dzichangobva kuitwa dzinoti kuwedzera kutaurirana kwemukadzi nemudiwa wake kwakakosha pakuratidza rudo rwake rwechokwadi. Kana mukadzi achida zvechokwadi, anokwanisa kuzviratidza kuburikidza nezviito zvake kupfuura mazwi.

Mukadzi anonzi anotaurisa asi kana ada rudo runomudzidzisa kunyarara. Murudo rwake, murume anoda kuziva zvose zvinoitwa nomukadzi, uye kana achimuda, haambofi akanyadzisa murume wake.

Chinonyanya kutsamwisa madzimai kuregeredza. Kuti murume anoregeredza manzwiro ake uye manzwiro ake, uye kuti murume ari kure nepfungwa dzake mumweya uye mumuviri. Kana mukadzi akawana hukama hwakadzama nemudiwa wake, achaita nhamburiko shoma dzekunatsiridza hupenyu hwake.Anogona kuve nechokwadi chekumupa kofi inopisa mangwanani ega ega, kana kumusimbisa zvakakwana.

Zviri nyore kuti mukadzi, kana achida murume, ave akagadzirira kurega zvimwe zvinhu nokuda kwake, zvakadai sokuchinja miitiro yakadai semapfekero, kutaura, uye kunyange zvokudya. Anoda zvose zvine chokuita nomurume anomuda.

Mukuwedzera, mukadzi anogona kutaura maonero ake pamusoro pewanano uye pamusoro pevarume, uye kupa maonero ake kune murume anodiwa uye kuti anoda murume akanaka anobatanidza kupfava uye tsika dzakanaka.

Kana mukadzi achida murume, hapana chaanoda kunze kweshoko remutsa uye kutarisa kwerudo. Ushingi hunokoshawo, sezvo vakadzi vanoda varume vakashinga murudo, sezvo vakadzi vanonzwa kukwezva kwakasimba pamberi pemurume akashinga. Hushingi hwake chiratidzo chehurume hwake nehukadzi.

Chekupedzisira, musikana anofanira kugara kure nemurume waaida kana rudo urwu rusingateveri hunhu hwakanaka uye tsika. Mwari akarayira vakadzi vanotenda kuti vaderedze maziso avo uye vadzivirire nhengo dzavo dzakavandika, uye izvi imhaka yokuti kudzikisa maziso avo uye kudzivisa pfungwa dzakaipa inzira yokuchengetedza nhengo dzavo dzakavandika uye kudzivisa zviito zvounzenza.

Muchidimbu, kana mukadzi achida murume, anoratidza rudo rwake nezviito zviduku, anotaurirana naye uye anomuratidza kuti ane hanya naye sei uye anofara nekuvapo kwake muupenyu hwake. Kana rudo urwu rwakavakirwa pahunhu hwakanaka, ruremekedzo nourume, runosimbisa mwoyo womukadzi ndokuita nhamburiko dzokuita kuti upenyu hwomurume huve nani.

Chii chinotanga kubata maziso emukadzi pamurume?

Chinhu chinonyanya kushamisa mumaziso emunhukadzi maziso. Maziso emavara akasiyana-siyana ndiwo kiyi yekutanga uye inokurumidzira yekunzwa kwemukadzi kukwezva murume. Izvi zvingave zvichikonzerwa nekukwanisa kwavo kuratidza manzwiro uye manzwiro.

Mushure memaziso, mhasuru dzemudumbu dzinouya panzvimbo yechipiri. Zvinoita sekuti kana mukadzi akasangana nemukomana pamhenderekedzo yegungwa, anotanga kukwevera pfungwa dzake kune yake abs, obva aenda kuchiso chemukomana uye tsandanyama mumaoko ake. Ichi chimiro chinogona kuratidza kusimba kwake uye kufarira mukudzidziswa kwemitambo.

Uyezve, pane zvimwe zvinhu zvinokwezva kutarisa kwemukadzi. Murume anonyemwerera zvoga uye anongoerekana aita, kunyemwerera kungava kwechokwadi kana kuti kwenhema, anonzi anokwezva kuvakadzi. Zvinozivikanwa kuti kunhuhwirira kunokwezva kunogona kukwezva vakadzi, sezvo kunowanzokwezva kutarisa kwavo uye kuita kuti vawedzere hutsinye.

Mune imwe ongororo yatakaita, mumwe mukadzi akataura kuti ane hanya nematauriro anoita varume nezvevakadzi. Matauriro anoita murume nezvevakadzi anoratidza kuti anoremekedza vanhukadzi kana kuti kwete. Zvinokosha kuziva kuti murume anotaura norudo uye kuonga pamusoro paamai vake nehanzvadzi yake anorangarirwa somurume ane hanya uye ane mutsa.

Pakupedzisira, mumwe wevakadzi vacho anotaura kuti icho vakadzi vose vane hanya pamusoro pemurume, pasinei nezera ravo, kuti murume ane hanya zvikuru sei pamusoro pavo. Kana murume akaratidza kufarira kwechokwadi uye kutarisira kumukadzi, izvi zvinoratidza chinhu chinokosha cheunhu hwake.

Ose ari maviri ongororo uye maonero emunhu anoratidza kuti pane zvinhu zvakati kuti zvinokwezva kutarisa kwemukadzi mumurume. Asi tinofanira kuyeuka kuti kufarira kwemukadzi hakungogumiri pakuonekwa kwake kwekunze chete, asi kunofanirawo kusanganisira zvinhu zvomunhu oga uye zvetsika zvinomukwezva kumurume.

Chii chinotanga kubata maziso emukadzi pamurume?

Ndeupi musiyano uripo pakati perudo rwemurume nerudo rwemukadzi?

Maonero evarume nevakadzi pamusoro pezvinorehwa nerudo ndiwo mumwe wemisiyano yakakosha pakati pavo. Mukadzi anowanzoona rudo sokugoverana manzwiro ake, manzwiro ake, uye manzwiro ake nemumwe wake wehupenyu, nepo murume anoona rudo sokuenderera mberi neukama hunofadza hunoumba mufaro usingagumi.

Imwe yemisiyano inocherechedzwa pakati pevarume nevakadzi murudo itsika yemukadzi yekukahadzika kuvimbika kwemurume kwaari, uye izvi zvinowanzoenderana nemufananidzo wepfungwa uyo varume vanobata. Vakadzi vanofanira kunzwisisa kuti vanoda rudo zvakanyanya nekuda kwemanzwiro avo akasimba uye kusasimba munharaunda. Uyezve, vakadzi vanowanzoda uye vanofungidzira.

Vatsvakurudzi vakawana kuti varume nevakadzi vanosiyana muzvinhu zvakawanda zvakadai sokufunga, rudo, uye kukurukurirana. Vakadzi vanofanira kunzwisisa kusiyana uku uye izvo murume zvaanoda mumukadzi, sezvo murume anofanira kupa chivimbo kumukadzi uye kukoshesa runako uye kunaka kwake. Mukuwedzera, vakadzi vanogara vachiedza kuwedzera zvakanyanya hukama hwehukama uye kugovana ruzivo.

Kunyange zvazvo varume nevakadzi vaine tsanangudzo dzakasiyana-siyana dzorudo, rudo runowanzoreva manzwiro akaoma anosiyana munzira iyo mumwe nomumwe anoaratidza nayo. Semuenzaniso, vakadzi vanowanzova nemanzwiro akawanda muhukama, asi varume vanowanzoita kuti zvive nyore uye zvinonakidza.

Zvinocherechedzwawo kuti vakadzi vanowanzova nehunyanzvi hwekutaurirana hwepfungwa, nepo varume vaine hunyanzvi hwekutaura manzwiro kuburikidza nezviito uye nekufamba.

Kazhinji, zviri pachena kuti pane misiyano pakati pevarume nevakadzi pakunzwisisa uye kuratidza rudo. Naizvozvo, vakaroorana vava kuda kuroorana vanofanira kuda kunzwisisa uye kurarama nemisiyano iyi, izvo zvinobatsira pakusimbisa ukama hwavo uye kuongana.

Ndezvipi zviratidzo zverudo mumurume mune zvepfungwa?

Attention; Pane zviratidzo zvakawanda mu psychology zvinoratidza rudo rwemurume uye zvinosimbisa kutendeseka kwemanzwiro ake kune mumwe wake. Nyanzvi dzepfungwa dzakauya nezvimwe zviratidzo zvinoratidza rudo rwechokwadi rwemurume uye uchokwadi hwemanzwiro ake. Pakati pezviratidzo zvinonyanya kukosha ndezvi:

  1. Kutarisisa nekutarisisa: Rudo rwemurume runoonekwa mukunetseka kwake kwakadzama uye nehanya nemudiwa wake pamatanho ese. Anozviratidza kumurume wake panyaya dzakasiyana-siyana dzine chokuita naye, kunyange dzakavanzika. Murume ane rudo akaita sebhuku rakavhurika kune vamwe vake.
  2. Mufaro uye kugutsikana: Manzwiro emufaro uye kugutsikana ari pakati peakatanhamara Zviratidzo zverudo rwechokwadi muvarume mune zvepfungwa. Kana murume ane rudo, mufaro unoonekwa pachiso chake kana aine mumwe wake. Angapedza nguva refu naye ndokutaura mirangariro yake yomufaro nokugutsikana.
  3. Kupedza nguva nemumwe wake: Chido chemurume chekupedza nguva nemunhu waanoda chiratidzo chakajeka cherudo. Kana murume ari murudo, anofarira kupedza nguva yake aine mumwe wake pane kuti ari oga. Izvi zvinoratidza kubatana kwake kwakadzama kwaari.
  4. Kuchengeta mufaro wake: Murume ane rudo anoshandisa zvose zvaanoedza kuita kuti mumwe wake afare. Ane hanya nekumuita chinhu chekutanga muhupenyu hwake uye anoshanda nesimba rake rose kuti awane mufaro wake nekugutsikana.
  5. Kuteerera nekupa rutsigiro: Murume ane rudo anovimbika mukutaura kwake nemanzwiro kune mumwe wake. Anobata naye nekutendeseka nekuchena, uye anowanikwa kumuteerera uye kupa rutsigiro nemazano nguva dzese.

Kubva pazviratidzo izvi, manzwiro echokwadi emurume uye simba rerudo rwake kune mumwe wake zvinova pachena. Kunyangwe panogona kunge paine misiyano mukuverenga nekududzirwa nenyanzvi, zviratidzo izvi zvinoratidza zvakakosha zverudo rwechokwadi muvarume mune zvepfungwa. Kunzwisisa zviratidzo izvi kunogona kubatsira mumwe wako hukama uye kukudziridza hukama zviri nani.

Siya mhinduro

kero yako ye-e-mail haizozoburitswa.Zvinotenderwa minda zvinoratidzwa ne *