Zita reMecca uye kwakabva zita rekuti Mecca mumutauro

Fatma Elbehery
2023-09-14T17:27:58+00:00
public domains
Fatma ElbeheryYakatariswa na: nancyGunyana 14, 2023Yekupedzisira update: XNUMX mavhiki apfuura

Zita reMecca

 • Tichaongorora zvimwe zvezvikonzero zvingaita kuti vabereki vasarudze zita rakanaka iri:
 1. Nobility uye Nhoroondo: Mecca inotakura nhoroondo yekare inodzokera kumashure zviuru zvemakore, sezvo yakaita basa rakakosha munhoroondo yeIslam neArabic.
  Naizvozvo, vabereki vangasarudza zita rekuti "Mecca" kuratidza hukuru uye nhoroondo huru yeguta rinokudzwa.
 2. Zvemweya uye utsvene: Mecca inzvimbo inoera yevaMuslim, kwavanoenda kuHajj neUmrah.
  Vabereki vangava nechishuvo chokubatanidza mwanakomana kana kuti mwanasikana wavo noumudzimu noutsvene zvinoratidzirwa muzita rokuti “Mecca.”Ezoic
 3. Kuda chitendero cheIslam: Kutumidza mwana zita rekuti “Mecca” kungaratidza kuda kwevabereki chiIslam nedzidziso dzacho.
  Vanogona kuona kutumidza mwanakomana wavo nezita sechiratidzo chekutenda kwavo uye wechitendero chechiIslam.
 4. Kusika uye musiyano: Zita rekuti "Mecca" rinotorwa sezita risingawanzo uye rinobata pfungwa.
  Iri zita rinogona kuve sarudzo inonakidza yevabereki vanotsvaga akasarudzika mazita anozoisa vana vavo parutivi.
 5. Shungu uye chishuvo: Zita rekuti "Mecca" rinoreva kusimba uye chido chekuzadzisa zvinangwa.
  Vabereki vangada kukurudzira vana vavo uye kusimbisa zvishuvo zvavo nezita rokuti “Mecca.”Ezoic

Kwakabva zita rokuti Mecca mumutauro

 1. Mabviro eSouth Arab:
  Vamwe vatsvakurudzi vanodavira kuti zita rokuti Mecca rinogona kubva mumitauro yeSouth Arabic, uye rinodzokera kushoko reYemeni rokuti “Mecca” kana kuti “Makrab,” iro rinoreva temberi kana imba yamwari.
  Nokudaro, revo yeMecca inoreva “Imba Tsvene yaMwari.”
 2. Mabviro eBabironi kana echiAramaic:
  Dzimwe nyanzvi dzinodavira kuti zita rokuti Mecca ringava rakabva kuBhabhironi kana kuti kuchiAramaiki.
  Vanotaura izvi kune pesvedzero yekare yetsika nekutengeserana pakati pevanhu veMesopotamia neArabia Peninsula.
 3. Izwi rokuti "Mecca" mumutauro wechiArabic:
  Mubhuku rake, Al-Muhib Al-Tabari anoreva zvirevo zvina nezvekuti sei Mecca yakapihwa zita iri.
  Chekutanga ndechekuti zita rayo rinobva pashoko rekuti “Mecca” rinobva pana “Fa’ah,” zvinoreva kuti “raikwevera vanhu kwairi.” Iguta rinounganidza vanhu vanobva kwese kwese.
  Chechipiri ndechokuti inokudzivirira kubva pakudzvinyirirwa uye kusaruramisira. Chiratidzo chekusava nemhosva kubva mukusaruramisira uye kutambudzwa.
  Chechitatu ndechokuti zita raro rinobva mumutauro wokumaodzanyemba, uko rinoreva kuti “imba yaShe” kana kuti “imba yaMwari.”
  Pakupedzisira, yechina ndeyokuti zita rayo rinoreva pasi pemupata wakamanikana mauri, wakafanana nemacaque anoshandiswa kuchera mvura.Ezoic
 4. Mabviro emutauro weEthiopian mutauro:
  Dzimwe nyanzvi dzechiSemite dzinoti mavambo eshoko rokuti “Mecca” anodzokera kumutauro wechiEthiopia, uye rinoreva “temberi” kana kuti “temberi.”

images?q=tbn:ANd9GcTbUw8pNGgkU3qXQvNU9vgM11cHU QE Y8Hzw&usqp=CAU - Zvakavanzika zvekududzira hope

Chimiro chine zita rekuti Mecca

XNUMX) Chiratidzo chekunaka uye kupa:
Kana uchiziva munhu ane zita rokuti “Mecca,” ziva kuti uri kubata nounhu huzere nokunaka nokupa.
Anoda basa rekubatsira, kutora chikamu mumabasa ekubatsira, uye kuzvipira.
Anogara achitsvaka kubatsira vamwe, kunyanya varombo, vanoshayiwa, uye vanoshayiwa.
Anotenda mukukosha kwekupa rutsigiro nerutsigiro kune avo vanochida.

Ezoic

XNUMX) Anofarira kuverenga:
"Mecca" inosiyaniswa nerudo rwake rwekuverenga.
Kunyanya kuverenga Korani Tsvene.
Anozviwana achinakidzwa uye achibatsirwa nekudzokorora kwake, paanenge achifunga nezvemavhesi aro akanaka uye anowana zvidzidzo uye nhungamiro kubva kwavari.
Rudo rwakadzama urwu rwekuverenga runomuita munhu ane tsika uye akadzidza.

XNUMX) Hunhu hwerudo uye hwemanzwiro:
Kana iwe uchida mumwe munhu anokunzwisisa uye anokubata nemutsa uye hunyoro, saka iyo "Mecca" hunhu ndiye akakunakira iwe.
Anowanzotaura manzwiro ake mupfungwa uye murudo.
Anogara achiratidza hunyoro hwake netsitsi kune vamwe, uye anonzwa kugadzikana uye kusimbiswa kana akakomberedzwa nerudo nekunyorova.

XNUMX) Hunhu hwakanaka uye hwakadzikama:
"Mecca" ine hunhu hunyoro uye hwakadzikama.
Haadi kukakavara uye kukakavara, asi nguva dzose anoda rugare uye kunyarara.
Vamwe vanowana nyaradzo norunyararo maari, sezvaanoparadzira mufaro nomufarwa kumativi ake.
"Mecca" inoonekwa semudiwa akakodzera wehushamwari uye hukama hwepfungwa hwakagadzikana.

Ezoic

XNUMX) Chitendero uye chakazvipira kunamata:
Mecca inogara ichifarira kuswedera pedyo naMwari Wemasimbaose uye kunamata.
Unowana rugare nerunyararo mukuva pedyo naMwari.
Anogara achitsvaga kuverenga nekufungisisa Qur'an Tsvene uye kuteerera zvidzidzo zvechitendero.
Kuzvipira kwake pakunamata kunoratidza kuzvininipisa uye kutenda kwake kwakadzama.

XNUMX) Hunhu hwepamusoro uye hwakanaka:
"Mecca" ine tsika dzakakwirira uye dzakanaka.
Anoziva kukosha kwokutendeseka uye anovenga kureva nhema.
Anoomerera kune anoshivirira tsika dzechiIslam uye hunhu uye anoda kwazvo kuratidza muenzaniso wakanaka kune vamwe.
Nguva dzose anoedza kuva netsika dzakanaka uye kubata nomutsa uye noruremekedzo nomunhu wose.

Kuipa kwezita reMecca

 1. Hunhu hwekutanga: Hunhu hweMecca munhu anofarira kugara ega pane kusangana neshamwari.
  Izvi zvinoreva kuti anogona kunge achinyanya kuzvifunga uye anoda nguva yekunyarara uye yekuvanzika.
 2. Kusavimba: Macca munhu anoona zvakaoma kuvimba nevamwe zviri nyore.
  Angave akave nezvakaitika kare zvakaipa kana kuti asingavimbi nevamwe.
  Vanhu ava vanoda nguva yakareba kuti vavake kuvimba uye kuvimba nevanhu vakavapoteredza.Ezoic
 3. Kushatirwa uye kunzwira tsitsi: Makkah inogona kukanganiswa nyore nyore nekuchinja kwemanzwiro uye inogona kuratidza manzwiro ake nenzira dzisingatarisirwi.
  Unogona kukurumidza kana kugumbuka nokukurumidza paunotarisana nemamiriro ezvinhu anonyandura manzwiro.
 4. Kuzvikudza uye Kuzvikudza: Mecca inogona kuzvikudza uye kuita nenzira yekuzvikudza.
  Anogona kunge achidada nezvaakaita uye ozvishandisa kuratidza zvaari zvakanaka kune vamwe.
  Anogonawo kuva anozvikudza uye asingadi kushamwaridzana nevanhu.

images?q=tbn:AND9GcSv OW BCx9dFF3eS5lGn uhFCOSmSZDOgjjg&usqp=CAU - Zvakavanzika zvekududzira zviroto

Ezoic

Hunhu hwezita reMecca mune psychology

 • Chidzidzo chitsva chepfungwa chinoratidza kuti zita rekuti "Mecca" rinotakura hunhu hunoratidza hunhu hune chekuita nezita iri.
 • Ongororo iyi inoratidza kuti vanhu vanonzi Mecca vanoratidzwa nekugona kukurudzira uye kuona zvakajeka.
 • Hunhu hwe "Mecca" hunoratidzwa nekufarira uye chishuvo, sezvo vachigona kusvika padanho repamusoro mune chero chikamu chavanosarudza.

Nezvehukama hwemagariro, vanhu vane zita rekuti "Mecca" vane hunhu hunofadza uye vanokwezva vanhu kwavari.
Vane unyanzvi hwokukurukura uye vanoumba ushamwari hwakasimba, hunogara kwenguva refu.
Mukuwedzera, vane pfungwa yakakwirira yekururamisira uye kutendeseka, uye vanogara vachitsvaka kururamisira uye kururamisira mune zvose zvehupenyu hwavo.

Hunhu hwezita rekuti "Mecca" hahuna kuganhurirwa kunharaunda yemagariro chete, asi zvakare hunowedzera kune yemanzwiro.
Vanhu vane zita rokuti “Mecca” vanozivikanwa nounyoro, mutsa, uye kukwanisa kupa tsigiro yendangariro kumudiwa wavo woupenyu.
Vanoda kuchengetedza hukama hwenguva refu uye mhuri inoita basa rakakosha muhupenyu hwavo.

 Zvinoreva zita rokuti Mecca muchiroto

Kuona zita rokuti "Mecca" muchiroto kunotsanangurwa sekuratidza kuswedera kwemunhu kuna Mwari uye kuwedzera kwekunamata muupenyu hwake.
Chiratidzo ichi chingava chiratidzo chemuitiro wokuva nokutenda kwakasimba uye kuzvipira pakunamata, uye chido chomunhu chokukudziridza ukama hwake naMwari.

 • Uyezve, kuona zita rokuti “Mecca” muchiroto kungava chiratidzo chokuti munhu ari kuswedera pedyo nechokwadi choupenyu uye akananga kumufarwa wechokwadi.

Zvinoreva zita rekuti Mecca

 1. Mika:
  Kuperetera zita rekuti Mecca nenzira iyi kunoratidza mweya wekusika uye wakazaruka.
  Shoko rimwe bedzi rinogona kutsanangura chimiro cheMecca sechinodiwa uye chine tsika.
 2. Mocha:
  Kuwedzera vara rekuti "uye" kuzita reMecca kugadzira zita remadunhurirwa rekuti Mocha kunopa kukwezva uye rudo.
  Zvinoratidza hunhu hwakapfava uye hunokwezva.Ezoic
 3. Coca:
  Zita remadunhurirwa rokuti Kuka maererano neMecca rinotaura nezvemunhu ane mwoyo munyoro uye anoda mafaro.
  Kana Mecca ine hunhu hunonakidza uye hunodiwa saka pamwe iri ndiro zita remadunhurirwa kwaari.
 4. Koki:
  Kupa zita rekuti Mecca zita remadunhurirwa rekuti Kookie kunosimudzira hunhu hunodiwa uye hunodziya hwehunhu hweMecca.
  Iri izita rinoratidza kungoita uye mweya wehujaya.

Mifananidzo yezita Mecca

images?q=tbn:ANd9GcQiQ5JH7iTrr wGz VpW0c Iwtfw8uX3acA&usqp=CAU - Zvakavanzika zvekududzira hopemifananidzo?q=tbn:ANd9GcSQm5yqiUVKHYOLTqepVyixyAH5V0D8d2grfA&usqp=CAU - Zvakavanzika zvekududzira zviroto

Siya mhinduro

kero yako ye-e-mail haizozoburitswa.Zvinotenderwa minda zvinoratidzwa ne *