Ndinogutsa sei murume wangu uye mamwe mazano ekuenderera mberi nehupenyu hwekuroora hunofadza

Fatma Elbehery
2023-09-11T10:23:20+00:00
public domains
Fatma ElbeheryYakatariswa na: nancyGunyana 11, 2023Yekupedzisira update: XNUMX mavhiki apfuura

Ndogutsa murume wangu sei?

 1. Kuva nehanya nechitarisiko chomunhu oga: Kugutsikana kwomurume kunobatanidzwa nokutarisira kwomudzimai chitarisiko chake.
  Isa mari mukati mako uye teerera kune hutsanana hwako uye zvipfeko zvaunopfeka.
  Iwe unogona kubvisa kuneta uye kupera, asi chengetedza chimiro chakanaka pamberi pake.
 2. Kunyatsoteerera: Apo murume anonzwa achinzwiwa uye anonzwisiswa, anowedzera kugutsikana uye akasununguka.
  Ipa murume wako nguva yako uye kuisa pfungwa paanenge achida kutaura uye teerera kune zvaanoda uye zvaanofarira.
  Izvi zvinomuratidza kuti une hanya uye unoremekedza manzwiro ake.
 3. Nzwisisa zvinodikanwa nezvishuvo: Edza kunzwisisa zvinodikanwa nezvishuvo zvomurume wako uye ita unani hwako kuti uzviite mukati megadziriro ine mufungo.
  Kunzwisisa uye kushandira pamwe mukusvitsa zvishuwo zvakafanana chinhu chinokosha pakugutsikana kwewanano.
 4. Kuratidza mirangariro yakanaka: Shandisa rumbidzo, kurudziro, uye rumbidzo kuratidza kunzwa kwako kumurume wako.
  Vakawana simba kubva mukuunza positivity muukama hwewanano, izvo zvinosimudzira hukama hwerudo pamwe nerudo rwepabonde.
 5. Kuchengeta dzikamo yemirangariro: Kuchengeta dzikamo yako yemirangariro kunogona kutungamirira kugutsikano yomurume wako, naizvozvo dzivisa kufunga kwakashata uye edza kuchinjira kukufunga kwakanaka.
 6. Hupenyu hwepabonde hunofadza: Hupenyu hwepabonde hunofadza uye hunofadza hunoonekwa sechinhu chakakosha pakugutsikana kwemurume nemukadzi.
  Tauriranai nezvezvinodiwa zvepabonde uye zvishuwo uye gadzira nzvimbo yakachengeteka uye yakasununguka yekubatana nekunakidzwa.

Ndodzokerana nemurume wangu akatadza here?

Vakawanda vanobvuma kuti mudzimai anofanira kubatsira kururamisa mukwanyina wake woupenyu kana akaita zvikanganiso zvakakomba.
Iyi nzira inoonekwa sechiratidzo chekuremekedza uye chido chekusimudzira hukama pakati pevakaroorana.
Kana mudzimai akatambanudzira ruoko rwebetsero kumurume mukunzwisisa zvikanganiso zvaakaita ndokumusunda kuchinja, ikoku kungaguma nokutungamirira kubudiriro yakanaka muukama.

Zvisinei, pane maonero akasiyana panyaya iyi.
Vamwe vanosimbisa kuti basa rokugadziridza murume harifaniri kuwira pamudzimai chete.
Vamwe vangaona kuti murume ndiye oga ane basa rokufungazve nezvemaitiro ake uye kutora matanho anodiwa kuti achinje.
Zvinokoshawo kuti titaure kuti pane dzimwe nguva, kukanganisa kwakaitwa nomurume chikanganiso chakakura chinogona kukanganisa imba kana mhuri.

4461966 1363565769 - Zvakavanzika Zvekududzira Zviroto

Nzira yekuita sei mushure mekugutsa kutsamwa kwemurume?

 • Kutanga, murume anofanira kuchengeta kurukurirano yakanaka nomudzimai wake pashure pokunge amugutsa.
 • Chechipiri, vose vari vaviri vanofanira kuratidza kunzwisisa uye kuremekedza mirangariro yomumwe nomumwe.
 • Chechitatu, rudo uye kuonga pakati pevakaroorana zvinofanira kuwedzerwa.

Mamwe mazano ekuenderera mberi nehupenyu hwewanano hunofadza

 1. Kukurukurirana Kwakanaka: Kukurukurirana kunobudirira uye kwakasununguka pakati pevakaroorana kunokosha.
  Vakaroorana vanofanira kuteererana uye kutaura manzwiro avo nezvido zvavo pachena uye noruremekedzo.
  Vanofanira kugadzirisa matambudziko kuburikidza nekuwana mhinduro dzakafanana uye kwete kuunganidza hasha nekunetsana.
 2. Kuenzana uye rukudzo: Hukama huri pakati pevakaroorana hunofanira kuvakirwa pakuenzana nekuremekedzana.
  Bato rimwe nerimwe rinofanira kukoshesa zvishuwo nemafungiro emumwe uye kuvabata netsitsi neruremekedzo pasina kubata navo nenzira inogumbura kana yekuzvidza.
 3. Kuchengeta mudiwa: Vakaroorana vanofanira kuratidza kufarira vadikani vavo nguva dzose.
  Izvi zvinogona kuitwa nekushandisa nguva yakanaka pamwe chete, kupa rutsigiro, uye kutora chikamu muzviitwa zvinofarirwa nerimwe bato.
  Kuchengeta mudiwa kunowedzera kubatanidzwa kwemanzwiro uye kunoratidza chishuwo chekuvaka hukama hunogara uye hunofadza.
 4. Koshesa zvinhu zvakanaka: Vakaroorana vanofanira kutarisa kupfuura kukanganisa uye kukanganisa kwemumwe wavo uye kukoshesa zvinhu zvakanaka izvo mumwe nomumwe wavo anazvo.
  Izvi zvinogona kuwedzera manzwiro erudo nekutenda uye kubatsira kupa rubatsiro runoenderera kune mudiwa wako wehupenyu.
 5. Kuramba Uchidanana: Kuramba uchidanana chinhu chinokosha muupenyu hwemhuri hunofadza.
  Vakaroorana vanofanira kusiyana nemuitiro woupenyu hwezuva nezuva ndokupa tubatano tuduku hworudo nengwariro sezvipo zviduku, nguva yokunzwa kworudo, uye kuratidzirwa nguva dzose kwokuitira hanya.

Kugadzirisa kusawirirana kwevakaroorana nenzira ine hungwaru

 1. Kukurukurirana Kunobudirira: Kukurukurirana kwakarurama uye kunobudirira ndihwo hwaro hwekugadzirisa kusawirirana.
  Vakaroorana vanofanira kutaura manzwiro avo uye maonero avo nokutendeseka uye pachena.
  Vakaroorana vanoteerera mumwe nomumwe nokushivirira noruremekedzo vanogona kupa mhoteredzo yakakodzera yekugadzirisa zvinetso uye kushanda pakuzvipedza nokubatana.
 2. Ziva chikonzero chegakava: Vasati vagadzirisa gakava ripi neripi reroorano, vakaroorana vanofanira kunyatsoona chikonzero chegakava racho.
  Kana vakaroorana vakanzwisisa mavambo echinetso, vanogona kunangidzira ngwariro pakuripedza zvichibva mukufarira kwavo vose.
 3. Kuremekedzana: Vakaroorana vanofanira kuchengeta mwero wakakwirira wokuremekedzana nguva dzose, kunyange mukati mokusawirirana.
  Kubata vakaroorana nomutsa noushamwari kunoratidza ruremekedzo rwavo nokuda kwomumwe nomumwe, uye ikoku kunogona kubetsera zvikuru kupedza zvinetso nokukurumidza uye nenzira inobudirira.
 4. Kushandirapamwe: Vakaroorana vanofanira kuona kusawirirana sedambudziko ravanosangana naro pamwe chete kwete nhangemutange pakati pavo.
  Kushanda mumweya weboka uye kufunga nezvechido chakafanana kunoita kuti vakaroorana vashande pamwe chete kuti vawane mhinduro dzakakodzera uye dzinogutsa mapato ese.
 5. Kutsvaga mhinduro yekushambadzira: Vakaroorana vanogona kubudirira kugadzirisa kusawirirana nenzira ine hungwaru nekutsvaga mhinduro dzekushambadzira dzematambudziko avanotarisana nawo.
  Kushambadzira uku kunogona kusanganisira kufunga nezvemhinduro dzinodyidzana, dzinoshanda uye dzakakodzera mapato ese.

Nzira yekusarudza nguva nenzvimbo yekugutsa murume wangu

 1. Sarudza nguva yakakodzera: Shandisa nguva iyo murume wako anenge akagadzirira zviri nani kuita zvepabonde.
  Kungava pashure pezuva refu kubasa kana kuti pashure pokudya zvokudya zvinonaka.
  Chinhu chinonyanya kukosha ndechekuti iye akasununguka uye anoratidza zviratidzo zvekugadzirira kwekubatana kwepedyo.
 2. Chengetedza kuvanzika: Sarudza nzvimbo inochengeterwa zvakavanzika zvako.
  Izvi zvinogona kunge zviri muimba yako yekurara kana kumwe kunze kwemba sehotera.
  Chinangwa chako ndechekupa nharaunda yakachengeteka uye yakagadzikana iyo inokutenderai mose kuti munakirwe nenguva dzepedyo pasina kukanganisa kana kukanganisa.
 3. Chenjerera kune ruzivo: Teerera kune izvo zvinogona kuita kuti nguva yacho ive yerudo uye inakidze.
  Izvi zvinogona kusanganisira chiedza chisina kujeka, pefiyumu yakakodzera kana nziyo dzerudo dzakakodzera.
  Izvi zvine chinangwa chekuti murume wako anzwe kuti une hanya nekumupa chiitiko chakakosha.
 4. Kukurukurirana: Pamberi, mukati, uye pashure pokunge mava pedyo, taura nomurume wako uye mubvunze pamusoro pezvishuvo zvake nezvaanotarisira.
  Chinjana masaini uye manotsi kuratidza kunyaradzwa kwemapato ese uye kuve nechokwadi kuti mese mune chiitiko chakanaka uye chinogutsa.

Ndoyananisa sei murume wangu zvisina kunanga?

 • Upenyu hwewanano hunopa vakaroorana matambudziko akawanda nezvinetso zvinofanira kugadziriswa nokuchenjera uye noungwaru.
 • Imwe nzira inobudirira yokutarisana nayo nezvinetso zveroorano zvisina kunanga ndeyokuvandudza kurukurirano pakati pevakaroorana.
 • Panzvimbo pokutaura pamusoro pezvinetso zvakananga uye nehasha, vakaroorana vanogona kushandisa mitoo isina kunanga kutaura mirangariro yavo nemifungo.
 • Mukuwedzera, vakwanyina vanogona kuvandudza ukama hwavo hweroorano kupfurikidza nokuzvishandira vamene somunhu mumwe nomumwe.

img cd4c9617d7763b105eb9bc5063e91bca - Zvakavanzika zvekududzira hope

Unoita sei kuti murume wako akukumbire ruregerero?

 1. Kukurukurirana kwakanaka:
  Iwe unofanirwa kugadzira nzira dzakavhurika uye dzine hutano dzekutaurirana pakati pako nemurume wako.
  Edza kutaura pachena uye kuratidza manzwiro ako uye zviri kukunetsa.
  Murume wako angave asingazivi kutapurwa kwezviito zvake pamanzwiro ako, saka unofanira kumutsanangurira zvakajeka manzwiro ako.
 2. Taura zvine musoro:
  Paunokurukura chinetso nomurume wako, edza kuramba wakadzikama uye wakadzikama.
  Murume wako angakurangarira kuva anonyanyokuda uye angaramba kukumbira ruregerero nemhaka yokuti anonzwa kuti iye haasiriye anozvidavirira nokuda kwemamiriro acho ezvinhu.
 3. Shandisa nhaurirano inovaka:
  Itai kuti nhaurirano pakati penyu ive nechinangwa uye inovaka, uye edza kushandura manzwiro asina kunaka kuita nhaurirano inovaka inokubatsira kunzwisisana zviri nani.
  Shandisa mazwi akadai sekuti "Ndinonzwa senge..." pachinzvimbo chekuti "Unoita..."
 4. Kubvuma kukanganisa:
  Murume wako angasagona kubvuma kuti akakanganisa.
  Saka, edza kumukurudzira kuti atarise zvinhu kubva pamaonero ako uye kuzvigamuchirawo.
 5. Ratidza kuti maitiro ake anokuita sei:
  Edza kukurukura nemurume wako chikonzero chekukumbira ruregerero uye kukanganisa kwemaitiro ake pahukama hwenyu.
  Unogona kuongorora manzwiro aunoita paanokumbira ruregerero, uye kuti zvichakanganisa sei hukama huri pakati penyu.
 6. Mupe nguva:
  Murume wako angada nguva kuti agadzirise chinetso chacho uye kuongorora mamiriro ake ezvinhu.
  Usaedza kumumanikidza kukumbira ruregerero nekukurumidza, asi remekedza nzvimbo yake uye bhajeti yenguva inodiwa kuti afunge.
 7. Tanga zvishoma:
  Kana dambudziko rakakura, edza kutanga nezvinhu zvidiki zvine chekuita nekubata kwezuva nezuva.
  Kana murume wako akakumbira ruregerero nyore, ratidza kuonga kwako uye gamuchira kutenda kwako.
Unoita sei kuti murume wako akukumbire ruregerero?

Ndoziva sei kuti murume wangu anodemba hasha dzangu?

 1. Kumbundirana uye kumbundirana: Kana ukaona kuti murume wako ari kuedza kuswedera pedyo newe nenzira dzepedyo, dzakadai sokumbundira kana kuti kukubata zvinyoronyoro, senzira yokukwazisana pashure pokunge maitisana nharo, izvi zvingava chiratidzo chokudemba kwake kukuru.
 2. Kukumbira ruregerero kwechokwadi: Kana murume wako akaziva kuti akutadzira kana kuti akanganisa, kukumbira ruregerero kwechokwadi chiratidzo chakajeka chokuti anonzwa kuzvidemba nokuda kwokukugumbura.
  Kana kunobva kukumbira ruregerero kuchiratidzika kuva kwechokwadi uye kwakanaka, izvi zvingaratidza kuti anoda kubatira pamwe nokuchinja.
 3. Kuedza kuchinja maitiro: Kana murume wako akatanga kubvunza nezvenzira dzakanakisisa dzokubata newe munguva yemberi kuti arege kukushatirisa, izvi zvinoratidza chido chake chokuvandudza nokunzwisisa zvaunoda mupfungwa.
 4. Kutsvaka nzira dzokupedza nadzo: Kana murume wako ari kuedza kutsvaka zvigadzikiso zvezvisakiso zvehasha zvinonyandura kunzwa kwako kwakashata, ikoku kunoratidzira kuti ari kuedza kushandira kudzivisa kudzokorora zvikanganiso uye kuvandudza ukama hweroorano.

Siya mhinduro

kero yako ye-e-mail haizozoburitswa.Zvinotenderwa minda zvinoratidzwa ne *