Kududzirwa kwehope pamusoro peumwe munhu anokudzinga muchiroto maererano naIbn Sirin

Omnia Samir
2024-05-08T13:32:00+00:00
Zviroto zveIbn Sirin
Omnia SamirYakatariswa na: Islam SalahChivabvu 14, 2023Yekupedzisira update: XNUMX svondo rapfuura

Kududzirwa kwehope pamusoro peumwe munhu arikudzingirira iwe

Ibn Sirin anotenda kuti mukadzi asina kuroorwa achiona murume achimutevera muchiroto chake anoratidza kutarisana nemamiriro ezvinhu asingadiwi kana matambudziko. Ichi chiono kazhinji kazhinji chinofananidzira dzvinyiriro nezvipingamupinyi zvinotarisana nomuroti, izvo zvinoratidzika kuva zvakaoma kubvisa.

Maererano naIbn Sirin, ani naani anorota kuti mumwe munhu ari kumudzingirira nechinangwa chokumukuvadza, kurota uku chiratidzo chisina kunaka chinoratidza matambudziko uye matambudziko anogona kukanganisa hupenyu hwake.

Nepo kuona mumwe munhu achidzingirira muroti asingadi kumukuvadza kunogona kutakura zvirevo zvakanaka, zvinogona kuratidza kusvika kwemashoko akanaka uye nhau izvo muroti akanga akamirira.

Kana iwe ukaona munhu mutema achidzingirira munhu muchiroto, Ibn Sirin anoratidza kuti chiratidzo ichi chinogona kuratidza kutambura, zvivi kana zvivi izvo muroti anofanira kutarisana nazvo kana kuyananisira.

212 - Zvakavanzika Zvekududzira Zviroto

Dudziro yekuona murume achindidzingirira muchiroto naIbn Sirin

Kurota kuti mumwe munhu ari kudzingirira munhu chiratidzo chematambudziko aanosangana nawo muchokwadi, asi kana munhu wacho achikwanisa kutiza kubva kune anomudzingirira, izvi zvinoratidza kugona kwake kukunda matambudziko uye kuenderera mberi nechivimbo kune zvakanakisa. Rudzi urwu rwehope runosimbisa kukosha kwekuzvivimba uye kutenda mukukwanisa kukunda zvipingamupinyi zvinogona kuonekwa.

Kurota pamusoro pekudzingwa nemunhu wausingazivi kunouya sechiyeuchidzo chekukosha kwekuvaka nzvimbo yakapoteredza iyo inobatsira kukura kwega uye kubudirira, izvo zvinoita kuti munhu ararame hupenyu hwakadzikama uye hwakagadzikana, kure nekuvhiringidzika uye matambudziko.

Kana jaya richiita serichiedza kubata muroti, izvi zvinogona kuratidza kubuda kwematambudziko kamwe kamwe kana mikana mitsva inoda kugadzirira uye kugadzirira kutarisana navo nesimba uye pasina kuzeza.

Nezvekurota kuti munhu anozivikanwa ari kutevera muroti kunyange muimba yake yekugara, inogona kududzirwa sechishuvo chakavanzika chekuchinja uye kuedza kuzvigadzirisa, zvakafuridzirwa neunhu kana maitiro emunhu uyu ari kudzingirwa muchiroto.

Kutiza munhu achindidzingirira kuhope

Kana iwe ukarota kuti uri kutiza kubva kune mumwe munhu ari kukudzinga, izvi zvinogona kuratidza kuti uri kuedza kugara kure nezvisungo zvako pachako kana zvemhuri. Kana iyo stalker iri padyo newe, chiroto chinogona kuratidza kudzivirira kwako kuzadzisa mabasa ako kunhengo dzemhuri yako. Kana munhu wacho achizivikanwa newe, izvi zvingaratidza kuti waputsa vimbiso yawakaita naye. Kana stalker ari mutorwa, zvinofungidzirwa kuti kurota kunofananidzira kutiza kwako kubva kune zvisungo zvemari kana zvikwereti.

Kutiza kubva kune mumwe munhu anokudzinga mumugwagwa panguva yekurota kunogona kududzirwa sekutsvaga kwako kwekuchengeteka nekudzivirira kubva kune imwe njodzi. Nepo kutizira munzvimbo ine rima kunoratidza kuti uri kutsvaka kukunda pfungwa dzisina kunaka kana kuti kuedza kwaSatani kukuedza.

Dudziro yekuona mumwe munhu achitiza muchiroto naIbn Sirin

Munyika yezviroto, chiono chekutiza kubva kune mumwe munhu chinogona kutakura zvirevo zvakasiyana zvinoratidza mamiriro epfungwa uye emagariro emunhu. Semuenzaniso, zviratidzo izvi dzimwe nguva zvinoonekwa sechiratidzo chekukunda matambudziko uye zvipingamupinyi, kana kuti inogona kunge iri yambiro yekurasikirwa kunogona kuitika kana mamiriro asina kunaka, maererano nemashoko echiroto. Ibn Sirin anoratidza kuti kuponeswa muchiroto kunogona kumiririra kubvisa matambudziko kana kunzwa wakachengeteka mushure menguva yekufunganya.

Kana munhu akarota kutiza kubva kune mumwe munhu ane chitarisiko chinokwezva, izvi zvinogona kuratidza kuita zvisarudzo zvisiri izvo kana kuwira mumusungo wekurasikirwa. Ukuwo, kutiza munhu ane chitarisiko chisingadiwi kungaratidza kunzvenga matambudziko kana kutiza mamiriro ezvinhu asingafadzi. Chiono chekudzivisa kuunganidza vanhu chinogona kuratidza kutya kutsoropodzwa kana kukundikana pamberi pevamwe.

Zviroto zvinosanganisira kutiza zvinowanzoratidza chido chemunhu chekudzivisa kurwisana kana mamiriro ezvinhu akaoma. Somuenzaniso, kana munhu akaona kuti ari kutiza obva asungwa, izvi zvingareva kuti atarisana nechokwadi chisingafadzi. Nepo kuramba kutiza kunoratidza ushingi uye kuda kutarisana nematambudziko. Kutiza kubva kumwana muchiroto kunogona kuratidza kubvisa kunetseka kudiki, nepo kutiza mukadzi kunoratidza kusununguka kubva mumiedzo inofumura munhu kumuedzo.

Mune mamwe mamiriro ezvinhu, kurota kutiza kubva kune munhu asina kururama kunopa chiratidzo chekutarisa kune rusununguko kubva mukusaruramisira kana chisimba icho muroti anoratidzwa. Kugara kure nomumwe munhu anoratidzira ushati muchiroto kungaratidzira chishuvo chokusiya nzira dzokukanganisa ndokudzokera kukururama. Kutiza murombo kungaratidza kunzwa kwokugutsikana uye kufara, nepo kutiza mupfumi kungaratidza kutya kuchinjwa kwezvinhu uye kuchinja kwevanhu.

Dudziro yehope dzemunhu arikundidzingirira ndichitiza

Kana munhu akawana muchiroto chake kuti mumwe munhu ari kumudzingirira uye asingazivi huzivi hwake uye ari kuedza kutiza kubva kwaari, izvi zvinoratidza kuvapo kwomumwe munhu muupenyu hwomuroti ari kuedza kuisa maonero ake paari nenzira inokuvadza. iye. Kana mumwe munhu akaona muchiroto chake kuti mumwe munhu ari kuedza kumuuraya, izvi zvinogona kuratidza kuti ari kutarisana nemari isiri pamutemo kana kuita zviito zvisina kururama zvakadai sekuba. Zvisinei, kana munhu anorwisa nebanga muhope ari munhu anozivikanwa nemuroti, izvi zvinoratidza kuoma kwekuwana kodzero uye kusakwanisa kuita zvisarudzo zvakanaka.

Chiratidzo chemunhu akabata banga achidzingirira mukadzi asina murume

Kana musikana asina kuroorwa achiona muchiroto chake kuti mumwe munhu ari kumudzingirira nechombo muruoko rwake, sebanga, nechinangwa chokukuvadza, izvi zvine dudziro dzakawanda:

Musikana achiona munhu waasingazivi akatakura banga achiedza kumusunga angaratidza kuti achawana zvinhu zvakavanzika zvine chokuita nomumwe munhu munguva pfupi iri kutevera.
- Kana munhu arimudzingirira nebanga ari munhu waasingazive, izvi zvinogona kuratidza kuti ane zvimwe zvinetso zveutano.
Kana musikana wacho achitiza munhu uyu, izvi zvingareva kuti achapinda muukama hwepfungwa husingazogari kwenguva refu.
Dzimwe nguva, chiratidzo ichi chinodudzirwa sechinoreva kuti musikana ari kugadzirira chiitiko chinofadza, asi chinogona kusapedzwa sezvaakaronga mumba make.
- Kana munhu achimudzingirira nebanga muruoko rwake ari nhengo yemhuri, zvino chiratidzo ichi chinogona kuva nechirevo chisina kunaka kune muroti.

Dudziro yehope dzemunhu anondidzingirira mukadzi asina murume naIbn Shaheen

Zviroto zvemusikana mumwechete anozviwana achidzingirirwa nemumwe munhu anotakura kududzira uye zvirevo zvakasiyana, uye zvirevo izvi zvinosiyana zvichienderana neruzivo rwechiroto seizvi:

Kuona mumwe munhu anomuziva uye anoratidza kunzwa kwakasimba kwerudo kwaari kunoratidza nguva dzemberi dzakazadzwa nerombo rakanaka uye mufaro muhupenyu hwake. Kuona munhu asingazivikanwe achimudzingirira kunoratidza kugona kwake kukunda matambudziko uye kumudzivirira kubva kugodo nevavariro dzakaipa. Kana akatandaniswa nejaya rinomunyemwerera, izvi zvingafanotaura muchato wava pedyo uye upenyu hweroorano hunofadza.

Kana azviona achitiza mumwe munhu ari kumudzingirira, zvinogona kuturikirwa kuti achakunda matambudziko nedambudziko raangasangana naro. Kana anonyangira ari mukoma wake, zvingareva kuti achanangidzirwa kuita zvikanganiso asi nebetsero yemhuri yake achakwanisa kuzvikurira.

Kana ari mudzingi ari mumwe munhu anozopedzisira amubata, chiono chinogona kuratidza kunzwa kumanikidzwa kana kumanikidzwa kuita zvimwe zvisarudzo. Chekupedzisira, kana stalker ari munhu ari padyo naye, zvinomiririra kuedza kwake kuzadzisa zvishuwo zvake muhupenyu, nerutsigiro rwevanhu vaanovimba naye.

Kudzingirira muchiroto kune vakadzi vasina varume

Chiratidzo chekubatwa muchiroto chemusikana asina kuroorwa chinoratidza kukanganisa kwekutya uye kutya kunomutambudza panguva ino yehupenyu hwake. Chiratidzo ichi chinoratidzawo kuti kune vavengi vasingaoneki kwaari vanogona kumurwisa iye asingazvizivi. Vamwe vaturikiri vanotenda kuti kudzingirirwa muchiroto kunogona kuratidza kuvapo kwevanhu vari kutsvaga kuswedera pedyo naye nechinangwa chisina kuchena. Mukuwedzera, kunyangira kunogona kuratidza kubatanidzwa kwemusikana muukama hwerudo husina kubudirira hunomukonzera matambudziko mazhinji. Vamwe vanodudzira kunyangira sechiratidzo chekusangwarira pakuita sarudzo muhupenyu hwake. Kana ari kubatwa nevanhu vanozivikanwa kana vasingazivikanwi, zvinogona kuratidza kunetsana uye kukakavara muukama hwake nevamwe, kunyanya shamwari.

Kududzirwa kwehope pamusoro pekudzingwa nemunhu anozivikanwa

Kana musikana asina kuroorwa achiona muzviroto zvake kuti mumwe munhu ari kumutevera, uye munhu uyu anozivikanwa kwaari uye anodiwa naye, izvi zvinogona kuratidza chido chake chemukati chekuvaka ukama hwepedyo naye, kana kutoroora naye. Zvisinei, kana munhu ari kumudzingirira asingadiwi kana kuti asingafarirwi, izvi zvingaratidza kuti musikana wacho achasangana nezvipingamupinyi zvakawanda nematambudziko mune ramangwana rake.

Kana chiono chichikura kuti kunyangira kunoitika munzvimbo yebasa yemusikana, izvi zvinoratidza kuti ari kutarisana nezvinetso munzvimbo yake yebasa. Zvisinei, kudzingirirwa muchiroto kunogona kutakura zvirevo zvakanaka; Somuenzaniso, kana munhu ari kudzingirirwa achizivikanwa uye achifarirwa, izvi zvingaratidza kuti musikana wacho achawana betsero kana kuti betsero kubva kwaari.

Maererano nekududzirwa kwaIbn Sirin, kudzingirirwa muchiroto nemunhu waasingazivi uye asingazivikanwi anotakura zviratidzo zvekutarisana nezvipingamupinyi zvakawanda muupenyu. Nepo, kana musikana ari kudzingirirwa neshamwari dzake muchiroto, izvi zvinogona kunge zvine zvirevo zvake.

Dudziro yehope dzemunhu arikundidzingirira ndichitiza mukadzi akaroorwa

Kana mukadzi akaroorwa akarota kuti mumwe munhu ari kuedza kumubata uye ari kuedza kutiza kubva kwaari, izvi zvinoratidza matambudziko uye matambudziko aanotarisana nawo muchokwadi chake. Kune rumwe rutivi, kana akaona mumwe munhu achimutevera asingamutyi, paanenge achiedza kutiza uye aende, izvi zvinomiririra kukwanisa kwake kukunda zvipingamupinyi uye kuzadzisa zvinangwa zvake. Kune rumwe rutivi, kana munhu ari muchiroto ari kuedza kumukuvadza uye kumurova, izvi zvinoratidza kubatanidzwa kwake mumafambiro angave asingagamuchirwi. Pakupedzisira, kana munhu achimutevera kwose kwaanoenda, izvi zvinoratidza manzwiro erudo uye chido chokuva pedyo naye.

Kududzirwa kwehope pamusoro pemumwe munhu anondidzingirira mukadzi asina murume muhope

Kana musikana asina kuroorwa achiona muchiroto kuti mumwe munhu ari kumudzingirira uye ari kuedza kutiza kubva kwaari, kurota uku kunogona kududzirwa nenzira dzakawanda. Kurota uku kunofananidzira chido uye chido chekuzadzisa zvinangwa zvemukadzi mumwe chete. Dzimwe nguva, hope dzinogona kuratidza matambudziko aunosangana nawo munzvimbo yebasa kana matambudziko auri kusangana nawo. Kana musikana akakwanisa kunzvenga anomudzingirira, ichi chiratidzo chekubudirira uye kukunda zvipingamupinyi. Ukuwo, kana munhu akakwanisa kuibata mumba, zvingaratidza kuti pane kusawirirana kwemhuri. Kune rumwe rutivi, kana akanzwa kutya mukati memba nokuda kweanomunyangira, zvingaratidza kunzwa kwokusachengeteka uye kusagadzikana muupenyu hwake.

Kutsvaga uye kuedza kutiza naIbn Sirin muchiroto

Muzviroto, nguva dzatinozviwana isu tichitiza njodzi chiratidzo chekutya nematambudziko atingasangana nawo muhupenyu chaihwo. Somuenzaniso, kana munhu akarota kuti ari kutiza kuedza kumuuraya, izvi zvingaratidza zvisarudzo zvisina kururama zvaanoita muupenyu hwake. Zviroto zvatiri kudzingirirwa mazviri zvinosimbisa chishuvo chedu chekuzadzisa zvinangwa zvedu uye kutevera zvishuvo zvedu nesimba redu rose nekutsunga.

Muzviitiko apo tinoona kuti mumwe munhu ari kuedza kutibata uye isu tinoona munhu uyu seasiri fan wedu kana isu tinomuona semhandu, izvi zvinomiririra zvipingamupinyi nematambudziko atinosangana nawo. Ibn Sirin anoratidza mukududzirwa kwake kuti vakadzi vane pamuviri vanorota kuti mumwe munhu ari kuedza kuvakuvadza vanoratidza kutya kwavo pamusoro peramangwana uye matambudziko angauya nehumai uye kurwadziwa kwepamuviri.

Dudziro idzi dzinotipa muono wakadzama wekuti pfungwa dzisiri dzepfungwa dzinokanganisa sei maonero edu uye kutya kuburikidza nezviroto, zvichiita kuti tive nekunzwisisa kwakadzama pachedu uye kutarisana nematambudziko aya nekuziva kukuru nekunzwisisa.

Ndakarota mumwe munhu achinditandanisa ndichitiza ndichienda kumurume kuhope

Hope dzevarume dzinoratidzwa nekududzirwa kwakakosha pavanenge vachizviona vari mukupokana kana kudzingirirana, uye kutya uye kutiza zvinotakura zvirevo zvakasiyana munyika yezviroto. Somuenzaniso, kana murume akarota kuti ari kudzivisa kubatwa nomumwe munhu waanoziva anoda kumukuvadza achishandisa banga, izvi zvinoratidza mukana wokuwana budiriro yeunyanzvi kana kuti kusimudza chimiro chake munguva yemberi. Kune rumwe rutivi, kana muroti akakwanisa kutiza kubva kune mumwe munhu ari kutsvaka kutsiva kwaari pasina kumukuvadza, izvi zvingava chiratidzo chekutarisana nezvinetso kana kurangana kubva kuvanhu vakamupoteredza muchokwadi. Kuona kupukunyuka muchiroto kunoratidza manzwiro ekuzvidya mwoyo uye kusakwanisa kutarisana nematambudziko muupenyu. Muzviitiko apo munhu anorota kutiza madaro marefu, izvi zvingaratidza kuti anonzwa asingakwanisi kugadzirisa matambudziko nezvinetso zvaanotarisana nazvo.

Siya mhinduro

kero yako ye-e-mail haizozoburitswa.Zvinotenderwa minda zvinoratidzwa ne *