Dzidza pamusoro pekududzirwa kwehope pamusoro pemunhu akafukidzwa nemuchena achiri mupenyu muchiroto

Doha
2024-04-28T06:53:33+00:00
Zviroto zveIbn Sirin
DohaYakatariswa na: EsraaChivabvu 3, 2023Yekupedzisira update: 3 masvondo apfuura

Kududzirwa kwehope dzemunhu akafukidzwa nemuchena achiri mupenyu 

Kududzirwa kwezviroto pamusoro pekuputira vanhu vapenyu kunoratidza zvakasiyana-siyana zvinorehwa. Apo kurota kunoratidzika kuti mumwe munhu ari kuvharwa achiri mupenyu, ikoku kungaratidzira kunzwa kwokurasikirwa nokuda kwomumwe munhu wepedyo ari kusiya nyika. Kana munhu akaona muchiroto chake kuti munhu mupenyu akaputirwa mumucheka, izvi zvinogona kuratidza kuora kwekuita uye tsika yezviito zvisiri pamutemo.

Kuona munhu anozivikanwa akafukidzwa muchiroto kunogonawo kufananidzira chisungo chakadzika uye kugoverana zvakavanzika pakati pavo. Mukuwedzera, kana jira rakasviba, rinogona kuratidzira kutarisana nematambudziko, kusanganisira matambudziko ehutano. Asi dudziro idzi dzinoramba dzichingova zviratidzo zvinogona kusiyana zvichienderana nemamiriro ezvinhu uye tsanangudzo yehope.

Nguo mukurota
Iyo jira muchiroto naIbn Sirin

Kududzirwa kwekuona chitunha chakafukidzwa nemuchena muchiroto kumukadzi akaroorwa

Muchiroto, mukadzi akaroorwa anogona kuona chitunha chakaputirwa mumucheka muchena, uye izvi zvinoratidza dzvinyiriro dzepfungwa nezvinetso zvaari kusangana nazvo asingazviratidzi kune vamwe. Kana chitunha chakafukidzwa nemuchena chichionekwa muchiroto, izvi zvinogona kuratidza kuti kune munhu ane vavariro dzakaipa muupenyu hwake ari kuedza kumukwevera mumatambudziko. Kuona chitunha chakafukidzwa nemuchena kunoratidza kunzwa kwemuroti kusaregeredza mumabasa ake echitendero uye kunzwa kwake kwemhosva pamusoro pazvo.

Kana chitunha chaanoona muchiroto ari murume wake uye iye anomuziva, ikoku kungaratidzira kunzwa kwake kwokurasika kana kuti kuti murume wake ari kuita zvinhu zvinomukuvadza kumusana kwake. Kana ari iye ari kufukidzira murume wake, izvi zvingareva chido chake chokugumisa kudanana kwacho kana kuti kurega matambudziko emba.

Kuona chitunha chakafukidzwa muchiroto kunogonawo kuratidza mukadzi achitora mabasa ega pasina kunzwa kutsigirwa kubva kumurume wake. Mune imwewo nyaya, kana akaona kuti mumba make mune chitunha ochifukidzira, izvi zvinogona kureva kudzoka kwemunhu waaida mushure menguva asisipo.

Mwana ari mujira muhope

Kana munhu akarota achiona mwana akafa akaputirwa mumucheka, chiratidzo ichi chinogona kutakura zvirevo zvakasiyana zvichienderana nemamiriro emagariro emuroti. Kumurume wechidiki kana musikana asina kuroorwa, chiratidzo ichi chinogona kuzivisa zuva rava pedyo remuchato wavo uye kupinda muupenyu hwemhuri, izvo zvinovimbisa kuzadzikiswa kwezvishuwo zvavo uye kutanga kwechitsauko chitsva chizere nemufaro uye tariro.

Mune imwe mamiriro ezvinhu, kana mukadzi akaroorwa uye achiona kurota uku, zvinogona kududzirwa sechiratidzo chekuparara kwemakakatanwa emhuri nematambudziko, izvo zvichadzorera kugadzikana uye rugare kuhupenyu hwake hwemhuri.

Kune vose vasina kuroora kana kuroorwa, kuona mwana akafa muchiroto kungareva kubatanidza nhano itsva muupenyu yakadai sokutanga basa, kuroora, kana kuti kunyange kupinda basa idzva. Rudzi urwu rwekurota runogona kushanda sechiratidzo chemufaro uye nguva dzinofadza dzichauya mune ramangwana.

Dudziro yekuona jira muchiroto naIbn Sirin

Kuona chifukidziro muchiroto kunoratidza zvirevo zvakawanda, zvichienderana nemamiriro emuroti uye mamiriro echiratidzo. Chifukidzo chacho chinoonekwa sechiratidzo chechifukidziro nedziviriro, nepo kune vamwe chichiziviswa semashoko akanaka okuroorana kwevarume nevasikana vasati varoorana. Zvinotendwa zvakare kuti jira rinogona kumiririra kudzokera kukururama uye kuzvidemba pamusoro pezvikanganiso nezvivi.

Kana munhu akaona muchiroto chake kuti ari kugadzirira chifukidzo chemunhu akafa, izvi zvinoratidza kuti achaita mabasa ezvipo uye anoedza kuita zvakanaka kumweya wemushakabvu. Uyewo, kurota pamusoro pekugadzirira shrouds kunotsanangurwa sechinoreva kuti muroti anofarira kuita zvakanaka uye anokoshesa kukosha kwekupa muupenyu.

Kana ari munhu anorota kuti mumwe munhu akamupa jira, chiono ichi chinodudzirwa sechiratidzo chokuti achawana chikomborero chakati kana kuti betsero, uye Mwari anoziva zvakanakisisa. Kurota uchisarudza machira evakafa kunoratidza kuvanzwira tsitsi uye kutevera nzira yavo yakarurama.

Maererano naIbn Sirin, machira anogona dzimwe nguva kuratidza sayenzi uye ruzivo. Ani nani anoona muchiroto chake kuti ari kuunganidza machira, ichi chiratidzo chekuwana kwake ruzivo rwakasiyana-siyana nesainzi.

Kududzirwa kwezvinoreva kuona jira muhope kune mukadzi akaroorwa

Ibn Sirin akataura nezvekuona chifukidziro mukurota kwemukadzi akaroorwa sechiratidzo chekuti achasangana nematambudziko nematambudziko anokonzera kunzwa kusuruvara uye kushungurudzika. Akataurawo kuti chiratidzo ichi chinogona kufanotaura chirwere, asi chichakurumidza kuenda uye hutano huchadzokera kumuroti.

Kana chifukidzo chichiita chichena muchiroto chemukadzi akaroorwa, izvi zvinodudzirwa kuti achawana kudzivirirwa uye kurarama kwakawanda. Kana jira rakasviba, rinoratidza kuti akapinda munguva dzakaoma dzizere nekunetseka uye kuneta.

Kune rumwe rutivi, kuona jira rakasvibirira muchiroto nokuda kwomukadzi akaroorwa rinotakura mashoko akanaka nezvikomborero, ingave iri muchimiro chemari inouya kwaari kana kuti pamuviri maererano nokuda kwaMwari. Chiratidzo ichi chinogonawo kuratidza kuzadzikiswa kwechishuwo chinokosheswa icho chaikwevera fungidziro yemuroti.

Mune dzimwe dudziro, Ibn Sirin anotenda kuti kuona jira rakasvibirira rinogona kureva kuuya kwemuvakidzani mutsva ane unhu hwakanaka huchava nemigumisiro yakanaka pahupenyu hwomuroti, kana kuti uprofita hwekuroorana kumunhu ane unhu hwakanaka uye chitendero. muroti haana kuroora.

Kazhinji, kuona chifukidziro mukurota kwemukadzi akaroorwa kunotakura zvinoreva zvakasiyana, kubva pamatambudziko uye matambudziko kune kunaka uye mararamiro anomumirira, zvichienderana nemuvara wejira rinoonekwa muchiroto.

Kududzirwa kwechiratidzo chekutenga jira mukurota uye zvarinoreva

Kuzviona iwe uchitenga jira muchiroto kunotakura zvinoreva zvakanaka uye nhau dzakanaka kune munhu anorota nezvazvo. Chiratidzo ichi chinoratidza kusabatana nezvisungo zvehupenyu hwepanyika uye kunanga kuhupenyu hwepashure nemoyo une hutano, unoratidza chimiro chehumwari uye kuzvinyima muroti.

Kana munhu akaona muchiroto chake kuti ari kutenga jira jena, izvi zvinowanzotsanangurwa kuti achawana mufaro uye mufaro, uye zvinogona kuratidza muchato wava pedyo. Kana iri jira dema muchiroto, rinofananidzira ruzivo uye huchenjeri izvo muroti achawana.

Muono wekutenga jira rakasvibira rinotakura mukati maro zvirevo zvezvinangwa zvakanaka uye chishuwo chekufamba kana kuuraiwa nekuda kwechikonzero chakanaka. Chifukidziro chinowanzoonekwa muzviroto chiratidzo chekuvharira nekudzivirirwa, uye chinogona kureva muchato uye mufaro mune dzimwe dudziro.

Dudziro yekuona muviri wakafukidzwa nemuchena muchiroto kune murume uye zvazvinoreva

Kuonekwa kwechifukidzo muchiroto kunofananidzira boka remanzwiro uye pfungwa dzepfungwa kuti munhu angasangana nazvo, zvakadai sekuzvidya mwoyo uye kutya kweramangwana uye njodzi dzinogona kumutyisidzira. Kurota uku kunoratidza zvakajeka kuti munhu anonzwa sei akashushikana nekuda kwematambudziko aanogona kusangana nawo kana kusurukirwa mukutarisana nematambudziko aya.

Kurota pamusoro pechifukidzo kunogonawo kuratidza chinhambwe chemunhu kubva kudivi remweya rehupenyu hwake, uye zvinhu zvenyika zvinokunda zvido zvake, zvichiita kuti ashaye pfungwa yekugutsikana pamweya uye kusava nesimba mukutenda uye kuzvipira mukuteerera.

Kune rumwe rutivi, kurota kunoratidza kuti munhu wacho anotarisana nezvinetso zvinogona kumira munzira yake uye zvinomudzivisa kuzadzisa zvinangwa zvake uye zviroto, kunyanya kana kurota kunosanganisira kuona chitunha munzira yake.

Mukuwedzera, kurota kunogona kutakura zviratidzo zvengozi yekubata chirwere kana kutarisana nehutano hwakakomba hwehutano, kunyanya kana chitunha chiri muchiroto chiri mumamiriro ekuora kana kuora, izvo zvinowedzera mamiriro emuroti ekuzvidya mwoyo uye kutarisira.

Dudziro yekuona munhu akafa akafukidzwa nehope

Kuona kugadzirira chifukidzo muchiroto kunoratidza kufunga nezvehupenyu hunotevera uye kukosha kwekugadzirira iyo chiyeuchidzo chekupfuura kwehupenyu uye kukosha kwezviito zvakanaka. Kana munhu akaona muchiroto chake kuti ari kufukidza mumwe munhu waasingazivi, ichi chiratidzo chakanaka kwaari kuti achatanga peji itsva muupenyu hwake kure nezvikanganiso zvekare uye kuvandudza chinangwa chake chokupfidza uye kudzokera kuna Mwari.

Kana munhu akafa muchiroto ari munhu anozivikanwa nomuroti uye ari kumufukidza, zvino izvi zvinoratidza kuti muroti apinda muchiitiko chinorwadza kana kuti kukuvadzwa kunokonzerwa nomunhu iyeye, uye zvinoratidza kudiwa kwomuroti kukanganwira uye kubvisa. manzwiro asina kunaka kune avo vakamutadzira.

Ndakaona ndakaputirwa nehope, ko zvinorevei izvozvo?

Kana munhu akaona muchiroto chake kuti akaputirwa nenguo dzakapfeka, izvi zvinogona kuratidza uremu hwekunetseka nemigumisiro yaanotakura muupenyu hwake, uye kunzwa kwake kusurukirwa mukutarisana navo.

Kuona vatorwa vachifukidzira muroti muchiroto kunogona kuratidza kuti muroti achawira mumusungo wekunyengera kunogona kubva kune vanhu vaaifunga kuti vaiva parutivi rwake seshamwari.

Kana ari mumwe munhu anozviwana akazvifukidza amene muchiroto, ikoku kunoratidzira kunyura kwomunhu muzvivi uye kubatikana namafaro echinguvana oupenyu, nepo achiregeredza zvinouya pashure poupenyu huno.

Siya mhinduro

kero yako ye-e-mail haizozoburitswa.Zvinotenderwa minda zvinoratidzwa ne *